Odborné informace

Kategorizace prací je jedním z nástrojů, jak hodnotit vliv práce na zdraví. Jde o zákonem uloženou povinnost zařadit práce do jedné ze čtyř kategorií, a to podle stanovených pravidel (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“). Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce (kategorie čtyři je nejvíce riziková). Kategorizace se týká všech prací vykonávaných na pracovištích zaměstnavatele.

Podle výsledku kategorizace jsou v zásadě možné 3 varianty a z nich vyplývající následující postupy:

  1. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 3 nebo 4 – (práce riziková) zaměstnavatel podá návrh na zařazení prací do kategorií orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice návrh akceptuje, pak vydá rozhodnutí o zařazení práce do příslušné kategorie 3 nebo 4.
  2. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 2 – zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice oznámení akceptuje, pak o tom nevydává žádné rozhodnutí, ale tuto skutečnost vezme na vědomí. Krajská hygienická stanice však může rozhodnout, že práce zařazená do kategorie 2 je prací rizikovou – označení 2R – (§ 37 odst. 6 zákona) nebo o tom, že práci zařazuje do vyšší kategorie.
  3. Práce, které nejsou zařazeny do kategorie 2, 2R, 3 nebo 4 jsou automaticky zařazeny do kategorie 1 – návrh ani oznámení o zařazení práce do této kategorie zaměstnavatel (nebo osoba samostatně výdělečně činná) nepodává. Má však povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) provést hodnocení rizika a prokázat (v rámci vyhledávání a vyhodnocování rizik) při výkonu státního zdravotního dozoru, že tuto povinnost dle zmíněného zákona splnil. Stejně jako v případě kategorie 2 má však orgán ochrany veřejného zdraví pravomoc rozhodnout o zařazení práce do vyšší kategorie.

Poskytování pracovnělékařských služeb

PLS jsou zdravotní preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, poradentství v ochraně zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Tyto služby zajišťuje zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 79/2013 sb., v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1 uváděného § 41 mj. stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici.

Azbest

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.