Odbor ekonomicko provozní

epc head

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností související s ekonomickou stránkou činnosti KHS ZK plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

Oblast ekonomiky

 • zpracovává roční rozpočet a sleduje jeho čerpání,
 • zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů,
 • zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků v souladu se zásadami 3 E – účelnost, efektivnost, hospodárnost (viz zákon 320/2001 Sb.),
 • zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly,
 • plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví (výpočet platů, odvod zákonného pojistného, odvod daně ze závislé činnosti a její roční vyúčtování),
 • evidence a vyúčtování plnění povinného podílu zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností,
 • zajišťuje evidenci nemovitého majetku v systému CRAB,
 • zabezpečuje zpracování plánu investic,
 • kontrola čerpání prostředků na výkon státního zdravotního dozoru,
 • evidence pokut a odvod vybraných pokut na příslušný Celní úřad,
 • zpracování statistických hlášení v oblasti ekonomiky a provozu.

Oblast provozní

 • rozpracovává na podmínky organizace předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti,
 • zajišťuje provoz organizace v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek,
 • zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb, v návaznosti na to vede evidenci objednávek a smluv,
 • zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky,
 • zabezpečuje řádnou inventarizaci majetku organizace,
 • zabezpečuje zpracování plánu oprav a zajišťuje jeho plnění,
 • zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku,
 • plánuje kontroly na ekonomicko-provozním odboru včetně kontroly hospodárnosti a legálnosti využívání technických prostředků.

Oblast IT 

 • zajišťuje správnou funkčnost operačních systémů a jejich nadstaveb, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení databází, kancelářských a ostatních aplikací pro koncového uživatele,
 • zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí a VPN,
 • provádí monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres a práv jednotlivým uživatelům,
 • odpovídá za bezpečnost dat na serverech, zálohování dat, antivirovou kontrolu a aktualizace virových databází pro jednotlivé uživatele,
 • zabezpečuje servis a opravy veškeré výpočetní techniky KHS ZK,
 • provádí instalace nové výpočetní techniky a programového vybavení.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.