Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, odvětví, ale i organizace či jiné instituce, která má zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci své působnosti a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj.

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje spolupracuje s dotčenými orgány krizového řízení resortu a kraje při řešení mimořádných situací, podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému a zajišťuje připravenost KHS Zlínského kraje na mimořádné události.

V souladu s novelou zákona č. 240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury“.

Krizovou situací je mimořádná událost (podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při níž je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí“, nebo na území státu vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav“, případně „Stav ohrožení státu“ (krizové stavy).

 Dokumentace krizového řízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zabezpečuje krizovou připravenost v rámci své působnosti (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) a k tomuto účelu zpracovává svůj plán hygienicko epidemiologických opatření.

K zajištění řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu v případě výskytu závažných infekčních onemocnění, včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru, v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006 „Plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru – Pandemický plán ČR“ (NPP-ČR), je zpracován Pandemický plán Zlínského kraje. Zpracování zabezpečuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve spolupráci s ostatními odbornými složkami Zlínského kraje. KPP Zlínského kraje schvaluje ředitel KHS Zlínského kraje a předkládá k projednání Bezpečnostní radě kraje.

V případě výskytu závažných infekčních onemocnění a nutnosti přijmout opatření v rámci Zlínského kraje jsou zásadní otázky k řešení vzniklé situace projednávány na Krajské epidemiologické komisi Zlínského kraje.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.