Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Významné dny a kampaně pro zdraví

31. 1. Světový den pomoci malomocným

Světový den pomoci malomocným byl vyhlášen v roce 1954. Malomocenství (též lepra nebo Hansenova nemoc) je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae. Původce nákazy objevil v roce 1869 norský mikrobiolog G. A. Hansen.

4. 2. Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině, jehož iniciátorem je společnost UICC (Union for International Cancer Control), připadá každoročně na 4. únor. Cílem tohoto světového dne je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci a předejít zbytečným úmrtím šířením osvěty o prevenci rakoviny. Po celém světě se konají vědecká sympozia zaměřená na výzkum a prevenci rakoviny, setkávají se lidé, kteří proti této chorobě bojují.

11. 2. Světový den nemocných

Světový den nemocných byl vyhlášen roku 1992 z podnětu papeže Jana Pavla II. Světový den nemocných je velkou připomínkou, abychom si uvědomili přítomnost nemocných a trpících lidí a byli vůči nim vnímavější.

6. 3. Den jódu

Den jódu poprvé vyhlásil Český výbor pro UNICEF v roce 1999 ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Česká republika je, jako vnitrozemský stát, přirozeně více ohrožena nedostatkem jódu než země ležící u moře, v jejichž jídelníčku jsou tradičně zahrnuty mořské ryby, plody a řasy.

Druhý čtvrtek v měsíci březnu – Světový den ledvin

Světový den ledvin byl vyhlášen Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím souvisejícím dárcovstvím orgánů. V rámci světového dne ledvin probíhají informační kampaně pro širokou veřejnost, které upozorňují na nutnost a význam preventivních prohlídek. V České republice mohou zájemci podstoupit bezplatné vyšetření ledvin v dialyzačních střediscích a nefrologických ambulancích.

Druhý či třetí pátek v měsíci březnu – Světový den zdravého spánku

Světový den spánku je každoroční událost, která je oslavou spánku a kdy se pořádají akce k důležitým otázkám, které se ho týkají. Pořádá jej Výbor světového dne spánku, který spadá pod Světovou asociaci spánkové medicíny (WASM). Jeho cílem je snížit dopad zdravotních rizik na společnost prostřednictvím lepší prevence a kontroly. Světový den spánku připadá na pátek před březnovou rovnodenností, a proto se datum jeho konání každým rokem mění.

11. 3. Evropský den mozku

Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku, který začíná každý rok kolem 11. března, v některých případech se tento datum posouvá. Světový den mozku se slaví prakticky celosvětově a v České republice jej zaštiťuje Akademie Věd ČR a na přednáškách se podílí odborníci z neurovědních oborů z Centra neurovědy, České společnosti pro neurovědu J. E. Purkyně a Ústav experimentální medicíny AV ČR.

 Březen (pohyblivý) – Světový týden informovanosti o soli

Cílem této celosvětové kampaně je upozornit veřejnost na nadměrnou konzumaci soli v potravě a na negativní vliv nadměrné spotřeby soli na naše zdraví. Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jako náhlé mozkové příhody, srdeční infarkt či osteoporóza. Podle Světové zdravotnické organizace by celkový denní příjem soli u dospělého člověka neměl přesáhnout 5 g, avšak reálná spotřeba soli v ČR překračuje doporučenou hodnotu více než trojnásobně.

19. 3. Mezinárodní den invalidů

Mezinárodní den invalidů, který byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů, nám má připomenout, s jakými překážkami se hendikepovaní lidé každý den musí potýkat a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením. Konají se různé akce na pomoc začlenění těchto lidí do společnosti.

21. 3. Světový den Downova syndromu

Světový den Downova syndromu (Word Down Syndrome Day, WDSD) se poprvé slavil 21. března 2006. Událost, která si dala za cíl připomenout široké veřejnosti souvislosti týkající se trizomie 21 (odtud zvolené datum, 3-21) a dát slovo lidem s Downovým syndromem a všem kolem nich, se každoročně rozrůstá. 19. prosince 2011 vyhlásilo 21. březen Světovým den Downova syndromu i Valné shromáždění OSN. Světový den Downova syndromu přináší každoročně možnost vysvětlovat, co je Downův syndrom, co s sebou přináší, veřejně připomínat a diskutovat témata, která jsou důležitá, ale rovněž poukazovat na to, jakou pozitivní roli lidé s DS hrají jak pro své nejbližší, tak pro komunity, ve kterých žijí.

22. 3. Světový den vody

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. Cílem Světového dne vody je připomínat si důležitost a význam vody, upozorňovat na stav vod a vést lidi k její ochraně. První Světový den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. 3. 1993, od této doby se Světový den vody koná každoročně.

24. 3. Světový den boje proti TBC

Světová zdravotnická organizace vyhlašuje dne 24. března každoročně Světový den boje proti tuberkulóze. Tento den v roce 1882 oficiálně informoval Dr. Robert Koch vědeckou společnost o objevu bacilu tuberkulózy. Cílem Světového dne boje proti TBC je upozornit na přetrvávající celosvětovou závažnost tohoto problému.

2. 4. Světový den zvýšení povědomí o autismu

V roce 2007 přijala Valná hromada Organizace spojených národů prohlášení, dle kterého trvale uznává 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Jedná se o výzvu ke zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a podpoře včasné intervence.

7. 4. Světový den zdraví

Světový den zdraví se slaví 7. dubna na celém světě v den výročí založení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) v roce 1948. Světová zdravotnická organizace usiluje dle svého statusu o dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví všemi lidmi; její hlavní úlohou je likvidace nemocí, speciálně klíčových infekčních onemocnění. WHO realizuje programy na odstranění těchto nemocí a provádí také celosvětové kampaně zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí.

Ke Světovému dni zdraví se připojují mnohá města, instituce a organizace na celém světě. Společným záměrem všech aktivit je upozornit na důležitost zlepšení zdraví všech obyvatel a nabídnout konkrétní kroky, které mohou přispět ke zdraví.

11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby

Světový den Parkinsonovy nemoci upozorňuje širokou veřejnost na závažnost tohoto onemocnění. Jako první popsal nemoc jako ochrnutí s třesem v roce 1817 londýnský lékař a chirurg James Parkinson. Jde o jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění, které postihuje zejména lidi ve věku 50 – 60 let. Celosvětově je přibližně 6 miliónů lidí postižených touto nemocí.

14. 4. Světový den monitoringu diabetu

Tento den vyhlásila Mezinárodní federace diabetu, organizace, jejímž cílem je zkvalitňovat život lidí s diabetem. Mezinárodní federace diabetu (IDF) byla založena roku 1950. Je do ní zapojeno 142 zemí se 183 národními organizacemi, jejímiž členy je mnoho jednotlivců, asociací i firemních partnerů. V České republice je to Česká diabetologická společnost a Svaz diabetiků ČR. Světový den monitoringu diabetu nám připomíná závažnost tohoto onemocnění a důležitost měření diabetu. Monitoring diabetu znamená jeho sledování, kontrolu, dohlížení. Selfmonitoring znamená sledovat sám sebe, provádět samovyšetření, sebekontrolu.

Třetí týden v dubnu – Evropský imunizační týden

Evropský imunizační týden (neboli Evropský týden očkování) je součástí Světového imunizačního týdne a koná se tradičně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Jeho cílem je zvýšit obecné povědomí veřejnosti o významu očkování pro zdraví a životní pohodu.

25. 4. Světový den boje proti malárii

Světový den boje proti malárii byl vyhlášen 25. dubna v roce 2008, kdy zahájila OSN aktivní kroky proti této infekční chorobě. Tento světový den nám připomíná, že i přes značné úspěchy v oblasti prevence a léčby malárie, je toto onemocnění stále obrovským problémem především v nejchudších zemích světa.

28. 4. Světový den ochrany bezpečnosti a zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásila Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. V tento den se konají různé vzpomínkové akce a je propagována prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.

5. 5. Světový den hygieny rukou

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO), která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Akce, které se konají v rámci této kampaně, připomínají, jak důležité je mít osvojenou správnou techniku mytí rukou. Ta se týká nejen zdravotníků, ale každého z nás.

Leták SZU Jak si správně mýt ruce: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/letaky_pdf/9A_jak_si_spravne_my_ruce.pdf

6. 5. Světový den astmatu

Světový den astmatu vyhlašuje od roku 1998 Globální iniciativa pro astma (GINA). Motivem pro její založení byla celosvětově se zvyšující prevalence průduškového astmatu spojená i se zvyšující se nemocností astmatiků a také s velkou úmrtností na astma. V roce 1996 byla po vzoru GINA založena Česká iniciativa pro astma o.p.s. (ČIPA). GINA oslovuje zdravotníky i laickou veřejnost a připravuje řadu edukačních materiálů, dostupných na www.ginasthma.com

8. 5. Světový den Červeného kříže

Světový den Červeného kříže se slaví 8. května, kdy si připomínáme výročí narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce Henri Dunanta (1828-1910). Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce nyní tvoří 190 národních společností,

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce představuje 96 milionu členů, zaměstnanců a dobrovolníků na celém světě. Více informací: http://www.cervenykriz.eu/

12. 5. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem

Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem je určen na 12. května, k výročí narození Florence Nightingaleové (1820-1910), která začala prošlapávat cestu k moderní hygieně, soucitné lékařské péči a veřejnému zdraví.

12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek

Mezinárodní den ošetřovatelek vznikl na počest narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820), která se začala věnovat nemocným a raněným a jako první vytvořila za Krymské války základy ošetřovatelského modelu používaného dodnes. Zasloužila se o první vzdělávání ošetřovatelek s hlavním důrazem na dodržování hygieny, ale také vlídnosti a empatie k nemocným.

17. 5. Světový den hypertenze

Světový den hypertenze byl poprvé vyhlášen v roce 2005. Hypertenze neboli zvýšený krevní tlak patří mezi jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob. Světový den hypertenze má pomoci rozšířit povědomí o plicní hypertenzi, upozornit na vážné zdravotní komplikace provázející toto onemocnění a podpořit prevenci.

Květen (pohyblivý) – Evropský den melanomu

Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže – jedná se o formu rakoviny. Jednou z příčin jsou pigmentová znaménka, která si v průběhu kampaně ke dni melanomu může každý zdarma nechat vyšetřit. Více informací: http://www.melanom.cz/

31. 5. Světový den bez tabáku

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou.

Více informací: http://www.who.cz/31-kvetna-svetovy-den-bez-tabaku.html

14. 6. Světový den dárcovství krve

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června, v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Světový den nám připomíná ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Více informací: http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.aspx

 26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi

Na podnět valného shromáždění OSN vznikl v roce 1987 Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. S drogami se obchoduje po celém světě, lidé se stávají drogově závislými a bohužel nejsou závislými jen dospělí, ale i děti.

Více informací: http://www.drogy-info.cz/

28. 7. Světový den hepatitidy

Program Světový den hepatitidy byl zahájen v roce 2008 pod záštitou Světové aliance proti žloutence (World Hepatitis Alliance). V roce 2010 byl Světový den hepatitidy oficiálně schválen WHO a od té doby je organizován každoročně. Datum 28. července nebylo vybráno pro Světový den hepatitidy náhodně. 28. července 1925 se totiž narodil americký lékař Baruch Blumberg, jehož nejvýznamnějším počinem bylo odhalení viru hepatitidy B a následně vývoj vakcíny proti této nemoci. Světový den hepatitidy má za cíl rozšířit povědomí o virových hepatitidách, o jejich druzích, o možnostech jejich přenosu, o lidech v riziku a možnostech prevence onemocnění, případně jejich léčby.

Více informací:   http://www.virova-hepatitida.cz/zloutenky

http://www.worldhepatitisalliance.org/world-hepatitis-day

První týden v srpnu Světový týden kojení

První srpnový týden je od roku 1992 vyhlášen jako Světový týden kojení a je zaměřen na propagaci nejpřirozenějšího způsobu výživy dětí. Více informací: http://www.kojeni.cz/

Druhá sobota v září Světový den první pomoci

https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Nebojte-se-zachranit-zivot-Prvni-pomoci-vas-v-zar.aspx

15. 9. Mezinárodní den lymfomu

Mezinárodní den lymfomu připadá každoročně na 15. září a jeho cílem je neustálé zvyšování povědomí o onemocnění maligním lymfomem, včetně rozpoznání příznaků a včasné návštěvy lékaře.

Více informací: http://www.lymfomhelp.cz/projekty/mezinarodni-denlymfomu-15-9-2015/

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy byl ustanoven na připomínku dne (16. září 1987), kdy byl členskými zeměmi OSN podepsán Montrealský protokol. Signatáři Montrealského protokolu se zavázali ke kontrole produkce chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu, k postupnému omezení jejich používání a k jejich likvidaci takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich únikům do atmosféry. Více informací: http://www.env.cz/cz/ovzdusi

16. 9. začíná Evropský týden mobility

Evropský týden mobility je příležitostí prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Více informací:   http://www.mobilityweek.eu/

21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Na den 21. září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, jehož cílem je zvýšení povědomí široké veřejnosti o této nemoci, která narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti a úsudku.

Více informací:   http://www.alzheimer.cz/

http://www.alzheimer-europe.org/

Třetí neděle v září Mezinárodní den neslyšících

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je zvýšit povědomí a informovanost o lidech se sluchovým postižením, o dostupných komunikačních prostředcích a službách pro tyto osoby. Oslavy tohoto

mezinárodního dne jsou určeny jak pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením různého typu, tak také pro slyšící veřejnost a usilují o propojení obou kultur a zlepšení vzájemné integrity a pochopení. Více informací: http://www.asnep.cz/

1. 10. Mezinárodní den lékařů

Den lékařů se slaví od roku 1984 z podnětu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války. Tento den je poděkováním všem lékařům, kteří zachraňují životy lidí po celém světě.

8. 10. Mezinárodní den boje proti popáleninám

Mezinárodní den proti popáleninám byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy. Tento den nám připomíná důležitost prevence proti popáleninám a jiným úrazům; velkou pozornost je nutno zaměřit také na správné zacházení s pyrotechnikou.

10. 10. Světový den duševního zdraví

Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Tradice vyhlašování Světových dnů duševního zdraví v tento den se zrodila v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH). Tento den má všem připomenou důležitost duševní pohody, klidu, naučit se zvládání stresu a každodenního shonu. Více informací: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/dusevni-zdravi

10. 10. Světový den zraku

Světový den zraku nám připomíná důležitost tohoto smyslového orgánu, ale také upozorňuje na problémy se zrakovými vadami a slepotou.

12. 10. Světový den artritidy

Tento světový den má za účel zvýšit podvědomí o revmatických onemocněních a jejich důsledcích. Časná diagnóza artritidy může znamenat menší poškození i méně bolestí. Jako u většina světových dnů, věnovaných nějakému onemocnění i akce konané v těchto dnech, připomínají zejména včasnou prevenci. Více informací: https://www.revmaticke-nemoci.cz/

12. 10. Začíná Světový týden kostí a kloubů

Světový týden kostí a kloubů vyhlásilo OSN spolu se Světovou zdravotnickou organizací. První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den páteře, den proti osteoporóze a Světový den artritidy. I tento den připomíná základní stavební jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či onemocnění.

15. 10. Mezinárodní den bílé hole

Mezinárodní den bílé hole upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace prostřednictvím mnoha akcí snaží zvýšit podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.

16. 10. Světový den výživy

Světový den výživy vznikl již v roce 1979, poprvé byl však slaven za 2 roky. V tento den si připomínáme stálý problém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích, kde často na hlad a podvýživu umírají zejména děti a s tím spojený problém opačný, který se týká „vyspělé“ části světa, jímž je obezita, přejídání se a nezdravá strava. Organizace pro výživu a zemědělství FAO a její partneři organizují k oslavě Světového dne výživy po celém světě mnoho událostí – pochody, výstavy, kulturní vystoupení i koncerty. Společně s celosvětovým slavnostním ceremoniálem propagují tyto akce celosvětové povědomí o těch, kteří trpí hladem a o potřebě zajistit potravinovou bezpečnost a výživnou stravu pro všechny.

Více informací:   http://www.fao.org/world-food-day/en/

http://www.vyzivaspol.cz/spolecnost-pro-vyzivu/

16. 10. Světový den páteře

Světový den páteře je jedním ze dnů, který řadíme do týdne kostí a kloubů. Páteř je základní oporou těla – nejen lidského. Páteř nelze nahradit, i když dnešní medicína je schopna „opravit“ či nahradit její části. Díky páteři se můžeme pohybovat a měli bychom si na páteř dávat velký pozor, neboť páteří vede prodloužená mícha – součást mozku, která se zatím nahradit nedá.

17. 10. Světový den úrazů

Světový den úrazů bychom mohli tematicky přiřadit pod týden kostí a kloubů. Vznikl roku 1992, kdy jej OSN vyhlásila jako upozornění na úrazy a hlavně přecházení úrazům, neboť k úrazu můžeme přijít v zaměstnání nebo v běžném životě a právě proto je důležitá prevence, aby se úrazy nestávaly zbytečně. Informace: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-urazu-nasili-a-otrav

20. 10. Světový den proti osteoporóze

Světový den proti osteoporóze (řídnutí kostí), má zvýšit podvědomí o této vážné a bolestivé nemoci, kterou v České republice trpí až 8% lidí. Tato nemoc postihuje povětšinou starší lidi.

Říjen v růžové – měsíc boje proti rakovině prsu

Měsíc říjen je celosvětově připomínán jako měsíc boje proti rakovině prsu. Cílem kampaní a aktivit je upozornit na důležitost prevence onemocnění rakovinou prsu a také podpořit ženy, které se s nemocí potýkají. Tradičním symbolem těchto dnů a aktivit je růžová stužka a také samotná růžová barva, do níž se halí mnohé budovy, akce i výrobky na znamení podpory boje proti rakovině prsu. V České republice začala kampaň Říjen v růžové realizovat organizace Mamma HELP. Více informací: http://www.mammahelp.cz/projekty/rijen-v-ruzove/

29. 10. Světový den mrtvice

Tento světový den byl vyhlášen evropskou institucí EUSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a jak zvýšit prevenci tohoto onemocnění. Mozková mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR, a proto se lékaři snaží o této nemoci, které lze dobře předcházet, informovat rizikové skupiny obyvatel. Přitom při včasné diagnóze a správné léčbě nemusí onemocnění končit smrtí pacienta. Díky vhodné výživě, léčbě a kardiologickým operacím, je možné stav pacienta výrazně zlepšit. Světový den mrtvice upozorňuje právě na rizika, která s sebou mrtvice přináší, informuje o příznacích nemoci i o možnostech léčby. Více informací: https://www.casjemozek.cz/

13. 11. Mezinárodní den nevidomých

V průběhu roku si připomínáme Světový den zraku a Mezinárodní den bílé hole. Mezinárodní den nevidomých je připomínán na památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé Valentina Haüy (1745-1822).

14. 11. Světový den diabetu

Světový den diabetu připadá na den narození kanadského lékaře roku 1891 Frederika Bantinga, který se zasloužil vynalezení léku proti cukrovce – inzulínu. Cukrovka či diabetes je vážné onemocnění, při kterém je třeba dodržovat správnou životosprávu a samozřejmě myslet na pravidelné dávky inzulínu. Cukrovka je v některých případech dědičná, ale velká část populace, která trpí tímto onemocněním, je má způsobené svým životním stylem a zejména obezitou. Při příležitosti Světového dne diabetu probíhá celosvětová kampaň vedená Mezinárodní federací diabetes (IDF), jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o onemocnění cukrovkou a o možnostech účinné prevence zvláště u diabetu 2. typu.

Více informací:   https://www.worlddiabetesday.org/about-wdd.html

https://www.cukrovka.cz/

http://ocukrovce.cz/

17. 11. Mezinárodní den předčasně narozených dětí

Světový den předčasně narozených dětí (Prematurity Day) byl stanoven v roce 2010 na 17. listopad. Jeho symbolem je purpurová barva. Po celém světě se rozsvítí hlavní památky, důležité budovy i divy přírody purpurovou barvou a lidé sdílejí příběhy dětí, které se narodily o několik týdnů nebo dokonce měsíců dříve, než měly. Počet předčasně narozených dětí každým rokem stoupá, zároveň se zlepšuje odborná lékařská péče. Smyslem Dne předčasně narozených dětí je především podporovat rodinné vazby, upozornit na to, jak je důležité umožnit co nejtěsnější kontakt matky s dítětem. Při této příležitosti tohoto světového dne pořádá každoročně občanské sdružení Nedoklubko a Česká neonatologická společnost zdravotnickou konferenci a slavnostní večer s předáváním ceny „Purpurové srdce“ jako ocenění pro ty, kteří pečují o nedonošená miminka a podporují jejich rodiny.

3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Tento mezinárodní den má být osvětou pro kuřáky o rizicích a důsledcích kouření pro zdraví a upozorňuje také na rizika tzv. pasivního kouření a na škodlivost kouření v přítomnosti dětí. V tento den se pořádá celá řada akcí, které se týkají problematiky kouření. Více informací:https://www.odvykani-koureni.cz/home

19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí si připomínáme v ČR od roku 2001. Tento den nás má upozornit na důležitost prevence a problematiku týrání dětí a snažit se jej eliminovat. V České republice se v tento den konají různé akce s různými tématy, například jak předcházet tyranii a zneužívání a hlavně jak pomoci.

20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl vyhlášen roku 2001. Jedná se o vážné onemocnění plic končící někdy i smrtí. Tento den má zvýšit podvědomí o chronické obstrukční plicní nemoci a zároveň informovat o prevenci. V České republice je postiženo touto chorobou přibližně čtvrt miliónu obyvatel.

1. 12. Světový den boje proti AIDS

Světový den boje proti AIDS si připomínáme na celém světe dne 1. prosince. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o zákeřné nemoci způsobené virem HIV. Je potřeba informovat širokou veřejnost o možnostech ochrany, způsobech nákazy a o možnostech léčby, která je celosvětově dostupná. Je důležité stále upozorňovat veřejnost i politiky na přítomnost tohoto onemocnění a na problémy, které se k onemocnění váží. V tento den se konají mnohé akce určené pro prevenci HIV/AIDS a každý si může nechat zdarma udělat testy.

Více informací:   http://www.prevencehiv.cz/

http://www.hiv-prevence.cz/

http://www2.osn.cz/aids/

https://www.aids-pomoc.cz/

https://www.worldaidsday.org/

3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den zdravotně postižených vznikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost o problematice, se kterou se postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoc postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.