Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Odborné informace

Jaké jsou povinnosti pro stavebníky staveb pro bydlení (rodinných a bytových domů)?

Je nutné mít na provozovně služeb péče o tělo umývadlo?

Ve všech provozovnách, kde se provádí činnosti epidemiologicky závažné /holičství, kadeřnictví, pedikura, manikura, kosmetika , masérské, regenerační a rekondiční služby, provozovny kde je porušována integrita kůže, solária atd/, musí být zajištěna tekoucí studená pitná a teplá voda přímo na pracovišti – § 53 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Co je nutné vyřídit před vybudováním provozovny – služby péče o tělo?

Službou péče o tělo (holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnost, při níž je porušována integrita kůže – tetování, permanentní make-up) je dle zákona č. 258/2000 Sb. činnost epidemiologicky závažná, zabývá se jimi tedy správní úřad – Krajská hygienická stanice.

Provozovna je nebytový prostor, který musí být schválen rozhodnutím stavebního úřadu pro tento účel užívání (služby péče o tělo). Ať už se jedná o kolaudační souhlas nebo změnu účelu užívání. Stavební úřad vyžaduje jako podklad pro svá řízení závazné stanovisko vydané KHS (dotčený správní úřad).

Je tedy nutné předložit místně příslušnému pracovišti KHS tyto dokumenty: žádost o vydání stanoviska, projektovou dokumentaci nebo schematický dispoziční nákres provozovny (včetně zakreslení hygienického zázemí), textový dokument s charakterizací provozovny – vybavením a uspořádáním provozovny, odvětráváním: přirozené okny, či umělé VZT; zajištění osvětlení; topení; popis podlahových ploch (snadno omyvatelný materiál); obklady (eventuelně omyvatelný povrch) stěn u umývadel a na WC, a dále vybavení dalšími pořizovacími předměty – pedikérská vanička, výlevka, sprchy atd., dle druhu činnosti. Provozní umývadlo (s tekoucí studenou pitnou a teplou vodou) musí být umístěno přímo v pracovní místnosti provozovny (k dispozici pracovníkovi pro nutnou osobní hygienu po každém výkonu činnosti).

Legislativa: § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné zajistit před zahájením provozování činnosti – služby péče o tělo?

 Ověřit si, zda dané prostory jsou u stavebního úřadu vedeny jako prostory určené pro provozovnu služby péče o tělo (viz víše).

Vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení místně příslušnému pracovišti KHS, spolu s žádostí o schválení provozního řádu. Nejlépe dle volně přístupného dokumentu VZOR PROVOZNÍHO ŘÁDU (v záložce Formuláře, www.khszlin.cz ). Obsahující následující informace: základní údaje o provozovně, údaje o osobě vykonávající službu péče o tělo, popis činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, podmínky dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny pracovníků a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny, zabezpečení vybavené lékárničky první pomoci dle poskytované služby, aj. Nutno žádat vždy, při změně adresy provozovny anebo změně v údajích týkajících se osoby vykonávající služby péče o tělo (např. zněna příjmení po sňatku).

 Legislativa: § 82 odst. 1  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. a) téhož zákona.

§ 21 odst. 3 a 4 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je potřeba sterilizovat na provozovně nástroje?

Sterilní nástroje je třeba mít všude tam, kde dochází k porušování integrity kůže /např. pedikura, tetovací studia/ podle § 51 písm. i/ vyhl. č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaných. Sterilizace se provádí ve vlastním sterilizátoru na provozovně nebo smluvně.

Obtěžuje Vás hluk? Jak postupovat, pokud chcete podat podnět na překračování limitů hluku z provozu různých zdrojů hluku včetně hluku z provozoven služeb a hudebních produkcí?

V případě, že máte podezření, že jsou porušovány povinnosti osob provozujících zdroje hluku (v rámci podnikatelské činnosti) či požadavky na hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby, můžete podat podnět k výkonu kontroly Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územnímu pracovišti příslušnému podle místa provozu zdroje hluku či provozu služeb a místa konání hudebních produkcí. Orgán ochrany veřejného zdraví pak kontroluje povinnosti stanovené § 30 nebo §32 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a plnění limitů hluku stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Co je nutné v podání uvést?

V podaném podnětu uveďte předpokládaný zdroj hluku, jeho adresu, charakter jeho provozu, doba provozu, kdy vnímáte hluk nejintenzivněji, uveďte spojení na sebe pro dohodnutí dalších detailů a event. dohodnutí podmínek měření hluku, které bývá realizováno k objektivizaci podnětu.

V případě, že bude provedeno měření hluku, je nutná Vaše součinnost při realizaci tohoto měření, kdy je nutné umožnit kontrolním pracovníkům vstup na Váš pozemek nebo do objektu tak, aby bylo možné umístit měřící aparaturu v souladu s požadavky k tomu stanovenými včetně možnosti připojení na elektrickou síť. V době měření je pak potřeba zajistit takové podmínky ve Vaší domácnosti, aby nebyl průběh měření rušen jinými zdroji hluku než je měřený zdroj.

Které obtěžující zvuky neřeší orgán ochrany veřejného zdraví?

Hlasové projevy osob na veřejném prostranství – jde o rušení nočního klidu, které řeší městská policie nebo policie ČR. Obtěžuje nás soused používáním sekačky na trávu, motorové kosy pro soukromé účely aj.? Máte možnost po vyčerpání prostředků formou dohody se sousedem se obrátit na soud, neboť jde o porušování ustanovení občanského zákoníku, kdy soused souseda nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi atd.(§127 odst.1 zákona č.40/1964 Sb.).

Limity hluku podle uvedeného nařízení vlády se nevztahují dále na:

  • hluk z užívání bytu,
  • hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí,
  • akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.
  • hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami

Chtěla bych se zeptat, zda je možno u vás provést rozbor vody ze studny?

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje je správním úřadem, neprovádí žádné laboratorní rozbory a neposkytuje služby za úhradu.

Měla bych zájem zařídit si salon pro stříhání psů. Jaké jsou podmínky ze strany hygieny?

Na Váš obecně položený dotaz bez bližších údajů uvádíme, že z hlediska hygieny práce (ochrana zdraví pracovníka – pravděpodobně jen Vás) je třeba, aby se podmínky práce řídily nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – tedy aby pracoviště vyhovovalo prostorově, bylo přirozeně větráno, osvětleno, vytápěno. Vzhledem ke způsobu využití, aby byla přímo na pracovišti voda, plochy byly snadno omyvatelné apod. Pro obsluhu musí být zajištěno sanitární zařízení v souladu s uvedeným předpisem. Při práci musí být používány vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Je třeba vzít v úvahu i možnou hlukovou zátěž okolních prostor a dle toho pracoviště situovat. Z Vašeho dotazu není patrné, zda hodláte salon budovat v již stávající stavbě nebo stavět nově. Dle toho je třeba se dotázat na stavebním úřadě, jaké budou z jeho hlediska požadavky.

Bydlím v nájemním domě, ve kterém se okolo oken tvoří velké množství černé plísně. Je možné provést nějaké měření její škodlivosti?

Výskyt plísní v bytech je poměrně častou stavební závadou hygienického charakteru. Krajská hygienická stanice ovšem nemá v kompetenci státní zdravotní dozor nad rodinnými domy a bytovými domy. Mohu Vám doporučit obrátit se Zdravotní ústav, který měření plísní provádí v souvislosti s dozorem nad jinými veřejnými stavbami.

Hygienické požadavky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Zde uvedené hodnoty se analogicky nechají použít i pro bytové domy. Odstranění závady by měl provést na svůj náklad vlastník nemovitosti, případně by toto mohl nařídit místně příslušný stavební úřad. V krajním případě Vám doporučuji obrátit se soukromoprávní žalobou na soud.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.