Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Odbor správní

spra head

Předmět činnosti správního odboru:

Správní odbor zajišťuje veškerou právní, personální a dokumentačně-archivační agendu správního úřadu, za účelem kvalitního výkonu státní správy. Vedle toho zajišťuje i komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídicího systému. Správní odbor plní zejména tyto úkoly:

V oblasti právní 

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS ZK, včetně zastupování úřadu před soudy a jinými orgány,
 • vede přestupková řízení o uložení pokuty podle věcné a místní příslušnosti KHS ZK dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení na místě,
 • připravuje a reviduje smlouvy k provozu a správě majetku KHS ZK,
 • zpracovává služební a vnitřní předpisy KHS ZK a garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy po právní stránce,
 • poskytuje řediteli a zaměstnancům úřadu právní konzultace a právní analýzy problémů,
 • aktivně se účastní státních kontrol, jednání či místních šetření,
 • komunikuje s nadřízenými orgány i ostatními orgány státní správy a samosprávy, kanceláří ombudsmana apod.,
 • zajišťuje činnosti kárné komise a škodní komise,
 • zajišťuje činnosti tzv. prošetřovatele protiprávního jednání,
 • provádí vnitřní kontrolní činnost zákonnosti vydávání právních aktů a procesních postupů odborných úseků KHS ZK,
 • poskytuje důležitou metodickou právní činnost vůči zaměstnancům. Například tvorbu a aplikaci nových vzorů právních aktů, školení zaměstnanců, seznamování s novelami právních předpisů a s novou legislativou.

V oblasti personální 

 • vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zajišťuje komplexní úkony spojené s přijetím nových zaměstnanců, resp. s ukončením služebního/pracovního poměru, s průběhem pracovního poměru. Například rozhodnutí, pracovní smlouvy, DPP, DPČ, souhlasy, dotazníky, evidenční listy, zápočtové listy, adaptační plány, hodnotící zprávy, platové výměry, služební průkazy, pověření, oprávnění, dohody o hmotné odpovědnosti,
 • zajišťuje evidenci a vysílání zaměstnanců na zdravotní prohlídky. Například vstupní, periodické, mimořádné,
 • zajišťuje provádění výběrových řízení na volná služební a pracovní místa,
 • připravuje správní rozhodnutí a jiné právní akty dle zákona o státní službě. Například přijímaní do služebního poměru, platové změny v důsledku služebních hodnocení či dosažení započitatelné praxe, zařazení mimo výkony služby, platové změny v důsledku zastupování, odměňování za práci, odměny při životních a pracovních výročích,
 • provádí agendu spojenou s výkonem odborných praxí studentů a lékařů,
 • zajišťuje kompletní vzdělávací agendu KHS ZK. Například vzdělávací plány, evidence kurzů a školení, e-learningové vzdělávání, organizace vlastní odborné konference KHS ZK,
 • má na starosti agendu úřednických zkoušek,
 • zabezpečuje kompletní práce s personálními elektronickými systémy a s rejstříkem státních zaměstnanců ISoSS,
 • zpracovává systemizace služebních a pracovních míst KHS ZK,
 • komunikace s nadřízenými orgány (ministerstvy) ve formě podávání zpráv, tabulkových přehledů či dotazníků,
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky.

V oblasti dokumentační  

 • odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, včetně koordinace a metodické činnosti na územních pracovištích KHS ZK,
 • zajišťuje systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS ZK, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemností trvalé dokumentární hodnoty v archivní úschově KHS ZK,
 • zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání, zajišťuje chod podatelny, vede spisovnu a skartaci písemností.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.