Strategické dokumenty

Zdraví 2030

Strategický rámec Zdraví 2030 řeší, jak má být zdraví české populace rozvíjeno a věnuje se faktorům, kterého ho ovlivňují, a navrhuje řešení. Klade si za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel České republiky pro příští desetiletí.

Hlavními tématy jsou reforma primární péče včetně nové koncepce a rozvoje sítě urgentních příjmů, důraz na prevenci, zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za jejich zdraví. Zaměřuje se také na personální stabilizaci zdravotnictví a zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů. Důležitým prvkem je také integrovaná zdravotní péče a propojení systému zdravotnictví a sociální péče.

Strategický rámec Zdraví 2030 také vychází z dříve formulovaných strategických materiálů, jako jsou „Zdraví 2020 ‒ Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ s příslušnými akčními plány; „Národní strategie elektronického zdravotnictví“ a „Strategie reformy psychiatrické péče“.

Více informací naleznete zde: https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/zdravi-2030/

Zdraví 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice (ČR) publikaci „Zdraví 2020: Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu“, která je českým překladem nového strategického dokumentu WHO.

K dispozici je rovněž překlad dlouhé verze strategie s názvem „Zdraví 2020: Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století“, který je určen především jak odborné veřejnosti zabývající se problematikou studia zdravotního stavu obyvatelstva, podporou zdraví, prevencí nemocí, zdravotní politikou a všemi dalšími okolnostmi, které ovlivňují zdraví lidí, tak tvůrcům strategických dokumentů a zdravotních plánů na všech úrovních státní správy.

Dokumenty naleznete zde

Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

e rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Dokument naleznete zde

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

Dokumenty naleznete zde

Zdraví 21

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala na svém zasedání v roce 1998 program „Health for All in the 21st Century“ – „Zdraví pro všechny v 21. století“. Je to komplexní způsob (strategie), jak dosáhnout v prvních dvou desetiletích 21. století podstatného zlepšení zdraví v evropských státech. Dokument „Zdraví 21″ byl přijat Usnesením vlády České republiky ze dne 30.10.2002 č.1046.

Popis jednotlivých cílů a usnesení vlády ČR naleznete zde

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.