Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Podpora zdraví a zdravotní politika

pz head

Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.
Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

Předmět činnosti

Činnost Krajské hygienické stanice v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví je legislativně zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 82 písm. t) a u) výše uvedeného zákona Krajské hygienické stanici náleží:

 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek,
 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu,
 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu.

Vybrané strategické dokumenty v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky v České republice

 • Zdraví pro všechny v 21. století – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR,
 • Zdraví 2030: Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030,
 • Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,
 • Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027, který navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018.

Další dokumenty z oblasti „Národní strategie a akční plány“ jsou dostupné na webových stránkách:

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.