Odbor protiepidemický

epi head

Předmět činnosti odboru protiepidemického:

Epidemiologie je lékařské odvětví zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva, v našich podmínkách především přenosnými chorobami. Protiepidemické oddělení v rámci státního zdravotního dozoru:

 • vykonává státní dohled nad infekčními chorobami, včetně TBC a PN,
 • provádí opatření v ohnisku nákazy k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v kontaktu s nemocným,
 • vydává karanténní opatření osobám pracujícím v epidemiologicky závažných činnostech,
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob,
 • určuje zdravotnická zařízení, která provedou protiepidemická opatření,
 • spolupracuje s dalšími správními úřady k zamezení šíření nákaz,
 • provádí šetření při výskytu profesionálních nákaz infekčního typu,
 • vydává nařízení o lékařském dohledu při poranění předměty kontaminovanými biologickým materiálem,
 • sleduje proočkovanost dětí,
 • sleduje drogovou problematiku v kraji,
 • vede evidenci a provádí opatření při poranění zvířetem.

Hygiena zdravotnických zařízení

Obor, který se zabývá specifickou hygienicko-epidemiologickou problematikou ve zdravotnických zařízení. Hlavním cílem je předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

 • usměrňuje činnost osob poskytujících zdravotní péči ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních,
 • schvaluje provozní řády zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • zabývá se prevencí a represí infekcí spojených se zdravotní péčí,
 • provádí analýzu výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí a řídí protiepidemická opatření při vzniku epidemie,
 • provádí odborné posuzování projektové dokumentace při rekonstrukci a výstavbě zdravotnických zařízení,
 • řeší podněty veřejnosti v souvislosti s hygienickými nedostatky ve zdravotnických zařízeních,
 • kontroluje provádění desinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních.

Desinfekce Desinsekce Deratizace

Činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

 • řeší podněty fyzických a právnických osob v oblasti ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen „DDD“),
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy a bytových samospráv při řešení problémů v oblasti DDD,
 • provádí metodické vedení fyzických a právnických osob činných v oblasti DDD,
 • podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob provádějících speciální ochrannou DDD,
 • provádí kontrolu úrovně a účinnosti prováděných DDD prací,
 • provádí monitoring výskytu komárů ve Zlínském kraji,
 • provádí monitoring výskytu infikovaných klíšťat v rekreačních oblastech Zlínského kraje a v oblastech Zlínského kraje s hlášením onemocnění klíšťovou encefalitidou.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.