Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání

Obecně

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) je v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) povinným subjektem, který musí zavést vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení možného protiprávního jednání (dále jen „VOS“), jakož i plnit další právní povinnosti stanovené uvedeným zákonem.

Okruh oznamovatelů VOS

Tento oznamovací systém je určen výhradně zaměstnancům KHS ZK a osobám, které se o možném protiprávním jednání v rozsahu působnosti KHS ZK dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Konkrétně se jedná o:

 1. státní zaměstnance zařazené v KHS ZK,
 2. jiné zaměstnance zařazené v KHS ZK, a
 3. osoby, které v KHS ZK vykonávají či vykonávaly odbornou praxi, stáž či dobrovolnickou činnost.
  KHS ZK jako povinný subjekt dle zákona o ochraně oznamovatelů plně v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3. téhož zákona vyloučila z oznamovacího systému příjem oznámení od jiných osob, které pro KHS ZK nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti KHS ZK je určen primárně externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti zde (odkaz):
https://oznamovatel.justice.cz/

Příslušná osoba a kontaktní údaje:

Příslušnou osobou pro příjem oznámení prostřednictvím VOS je v KHS ZK určen:
Mgr. Václav Kočí

e-mail:prislusnaosoba@khszlin.cz
telefon:577 006 713
doručovací adresa pro listinná podání:

Oznamovatel obálku VIDITELNĚ OZNAČÍ NÁPISEM
„Neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby“
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

Způsob podání oznámení:

Oznámení lze podat příslušné osobě jedním z těchto způsobů:

 1. písemně
 • elektronicky (na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu příslušné osoby)
 • v listinné podobě
 1. ústně
 • osobně (na žádost oznamovatele, nejdéle ve lhůtě 14 dnů od žádosti o osobní schůzku)
 • telefonicky (na uvedený přímý telefonní kontakt příslušné osoby)

K písemnému podání oznámení lze využít vzorový formulář
Telefonické rozhovory nejsou nahrávány, o obsahu telefonátu pořizuje příslušná osoba písemný záznam.
O přijetí každého oznámení bude oznamovatel vyrozuměn příslušnou osobou do 7 dnů od přijetí oznámení.
Každé oznámení lze podat vždy prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (odkaz viz výše). Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

Další informace


Podrobné informace k celé problematice oznamování protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz zde)
https://oznamovatel.justice.cz/

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.