Odbor hygieny práce

hp head

Předmět činnosti odboru hygieny práce:

 • státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojitosti s nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,  v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  v platném znění,
 • preventivní dozor posuzováním dokumentací k novým nebo rekonstruovaným stavbám, ke změně užívání stavebních objektů a účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy,
 • dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb,
 • dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen „NCHLS“), včetně zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLS,
 • ověřování pracovních podmínek na pracovišti jako podklad pro případné hlášení nemoci z povolání,
 • dozor v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery,
 • řešíme podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky,
 • spolupracujeme s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci,
 • řešíme problematiku kategorizace prací,
 • posuzujeme návrhy a oznámení na zařazení prací do kategorií podle míry zdravotního rizika a stanovujeme rizikové práce.

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.