Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Aktivity a projekty v podpoře zdraví

Program „Zdravé město“

Mezinárodní projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project) byl iniciován již v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Byly k němu přizvány nejvýznamnější evropské metropole. Centrála programu pro evropský region sídlí v Kodani. Cíle dnes již certifikovaného projektu jsou systematicky zaměřeny na podporu zdraví, kvalitu života obyvatel, rozvoj měst, obcí a regionů.

logo zdrave mesto

 V roce 1994 se připojila k projektu i Česká republika, kdy 11 aktivních měst vytvořilo Asociaci

Národní síť zdravých měst České republiky (NSZM). Její činnosti jsou zaměřeny na implementaci Strategického rámce ZDRAVÍ 2030. Celostátní síťová součinnost dává možnost členům Národní sítě zdravých měst sdílet zkušenosti a dobrou praxi v různých oblastech rozvoje měst a obcí.

Nyní (31. 5. 2021) je zapojeno do projektu 131 členů. Ve Zlínském kraji je do Národní sítě zdravých měst zapojeno 13 členů z řad obcí, měst a mikroregionů: Halenkov, Huslenky, Kroměříž, Krhová, Police, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Uherský Brod, Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Mikroregion Střední Vsetínsko, Mikroregion Kroměřížsko

 Více informací naleznete zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/projekt-zdrave-mesto-who-who-healthy-cities-project

spz zs logo skola podporujici zdravi

Projekt „Škola podporující zdraví“ (ŠPZ)

Program Světové zdravotnické organizace „Škola podporující zdraví“ (ŠPZ) je v České republice koordinována Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze, který je i garantem celého projektu. Poskytuje mateřským, základním a středním školám komplexní základ pro podporu zdraví a primární prevenci rizikového chování. Cílem programu je umožnit optimální vývoj a rozvoj jedince, dítěte učitele i provozních zaměstnanců školského zařízení po stránce bio-psycho-sociální ve spolupráci s rodiči dítěte a místem bydliště.

  Přispívá k nastavení optimálního prostředí, na které lze poté navázat s dalšími programy. Cílí na rizikové faktory životního stylu a specifickou prevenci.

 Ve Zlínském kraji je do projektu ŠPZ (k datu 31. 5. 2021) zapojeno 7 mateřských škol a 16 základních škol.

Více informací naleznete zde: http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

Projekt „Zdravá školní jídelna“ (ZŠJ)

Zdravá školní jídelna je unikátním projektem Státního zdravotního ústavu v Praze, jenž je realizován od roku 2015 a nepřímo navazuje na projekt „Škola podporující zdraví.“ Přihlásit se však může kterékoliv školské zařízení. Na projektu spolupracují odborníci z oblasti zdravého stravování za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. V roli lektorů se na projektu účastní zaměstnanci krajských hygienických stanic. Cílem „ZŠJ“ je zajištění pestré a nutričně vyvážené stravy, podávané v rámci školního stravování, edukace a správné metodické vedení personálu školní jídelny v instalaci cílených změn.

logo Zdrava skolni jidelna

Projekt je postaven na třech základních pilířích: vzdělaný personál školní jídelny, informovaný strávník, motivující pedagog a vedení školy.

V současnosti je v České republice zapojeno do projektu 238 školních jídelen, z tohoto počtu obdrželo 109 jídelen certifikát zdravého stravování. Ve Zlínském kraji se k principům Zdravé školní jídelny a jejím deseti kritériím přihlásilo k 31.5.2021 16 školních jídelen, z toho již 10 jídelen získalo certifikaci.

Více informací naleznete zde: https://www.zdravaskolnijidelna.cz/o-projektu

logo mtnt

Projekt „Máme to na talíři a není mám to jedno“

Jedná se o nový projekt, který je zaměřen na školní stravování. Školní stravování nabízí denně stravu asi 2 milionům dětí (ročně je vydáno více jak 400 milionů pokrmů). Kvalita každodenní stravy i v rámci školního stravování má velký vliv na zdraví, zejména pak u dětí, které rostou a vyvíjejí se.

Projekt Máme to na talíři má za cíl pojmenovat standardy kvality školního stravování a navrhnout systém pravidelného hodnocení ukazatelů kvality, který by vedl k tomu, že se celý systém bude vyvíjet a postupně zkvalitňovat. V rámci projektu se daří spojovat dvě oblasti, které vždy fungovaly odděleně, a to vědu a gastronomii. Věda musí definovat jaké nutriční parametry má strava plnit pro děti, nemocné i zdravé lidi, seniory a gastronomie dodá profesionální cestu, jak se k takovému výsledku dostat přes správně zvolené suroviny, kulinářské techniky včetně atraktivního vzhledu pokrmu. Nedílnou součástí celého projektu, na kterou nesmíme zapomínat je vnímání školního stravování širokou veřejností celkové klima uvnitř systému.
Ke dni 31. 12. 2022 je v projektu zapojeno 17 pilotních školních jídelen, které se vzdělávají v kulinářských technikách, testují ve svých provozech navržené standardy a pomáhají je připravit tak, aby byly srozumitelné a v praxi bez kompromisů použitelné.

Projekt „Podnik podporující zdraví“

Projekt Světové zdravotnické organizace „Podnik podporující zdraví“ je zaměřen na změnu chování vedoucí ke zdravému životnímu stylu a osvojení si zdravého způsobu života.

ppz logo2

Státní zdravotní ústav v Praze, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky každoročně organizuje soutěž o titul „Podnik podporující zdraví.“ Vyhlášení je v gesci Hlavního hygienika České republiky, a to ve dvou kategoriích. Velké podniky s více jak 250 zaměstnanci a Malé a střední, s méně než 250 zaměstnanci. Pracoviště, jež dosáhnou požadovaného bodového ohodnocení, jsou tímto titulem oceněny na dobu tří let.

 Podpora zdraví na pracovišti je vnímána jako soubor organizačních, vzdělávacích a motivačních činností, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu a duševního zdraví u zaměstnanců. V současnosti vnímají organizace význam zdraví, jako cennou individuální i sociální hodnotu a snaží se podporu zdraví implementovat do své činnosti. Činnosti vedoucí k podpoře zdraví na pracovišti mohou být zaměřeny na správnou pohybovou aktivitu, zdravé stravovací návyky, dodržování pitného režimu, pomoc při odvykání kouření, zvládání stresových situací, podporu duševního zdraví, monitoraci zdravotního stavu, edukaci směřující k screeningovým programům a další.   

 V roce 2020 získala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ocenění „Podnik podporující zdraví“ 3. stupně, v kategorii Malé a střední podniky.  Osvědčení potvrdilo vysokou úroveň v péči o fyzické a duševní zdraví zaměstnanců v naší organizaci. 

Více informací naleznete zde: https://www.podnikpodporujicizdravi.cz/podpora-zdravi-na-pracovisti/,

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.