22. března 2024 – Světový den vody

Aktualizováno: 25. 3. 2024

Voda je pro život naprosto nezbytná. Tvoří více než 50 % lidského těla, u dětí je to dokonce asi 70 %. Tělo vodu neustále vylučuje kůží, střevy (ve stolici), ledvinami (v moči) a dýcháním, proto je potřeba vodu průběžné doplňovat. Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem (spolu s příjmem dalších tekutin) je nejen podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy akutního či chronického rázu.

Voda1

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. Cílem Světového dne vody je připomínat si důležitost a význam vody, upozorňovat na stav vod a vést lidi k její ochraně. První Světový den vody vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. 3. 1993, od té doby se Světový den vody koná každoročně. Hesla Organizace spojených národů světových dnů vody, jsou směřovány zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životně důležité. Týká se, ale i zemí žijících ve „vodním blahobytu“, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy. Letošním tématem je „Water for Peace“ tedy „Voda pro mír“, protože voda může nastolit mír nebo vyvolat konflikt.

Když je vody nedostatek nebo je znečištěná, případně když k ní lidé nemají rovný nebo žádný přístup, může vzrůst napětí mezi komunitami i zeměmi. Více než 3 miliardy lidí na celém světě jsou závislé na vodě, která proudí přes státní hranice. Ale pouze 24 zemí má dohodu o spolupráci s okolními zeměmi ve věcech vodního hospodářství. Vzhledem k tomu, že dopady změny klimatu se zvyšují a populace roste, existuje naléhavá potřeba, jak uvnitř jednotlivých zemí i mezi nimi navzájem, sjednotit se v oblasti ochrany a zachování našeho nejcennějšího zdroje. Veřejné zdraví, prosperita, dostatek potravin, energetický systém, hospodářská produktivita a ekologická integrita – to vše závisí na dobře fungujícím a spravedlivě řízeném koloběhu vody.

Klíčová sdělení Organizace spojených národů ke Světovému dni vody 2024 jsou:

  • voda může nastolit mír nebo vyvolat konflikt – spolupráce v oblasti vodního hospodářství může vyvážit potřeby vody každého z nás a pomoci stabilizovat svět.
  • prosperita a mír závisí na vodě – vzhledem k tomu, že se státy potýkají s klimatickými změnami, masovou migrací a politickými nepokoji, musí do středu svých zájmů postavit i spolupráci v oblasti vodního hospodářství.
  • voda nás může vyvést z krize – můžeme podporovat harmonii mezi komunitami a zeměmi tím, že se sjednotíme kolem spravedlivého a udržitelného využívání vody – k tomu by mohly napomoct úmluvy OSN na mezinárodní úrovni, ale i akce prováděné na úrovni místní.

Věděli jste, že …?

  • 2,2 miliardy lidí stále žije bez bezpečně spravovaného zdroje pitné vody? (WHO/UNICEF, 2023)
  • Zhruba polovina světové populace se alespoň po část roku potýká s vážným nedostatkem vody? (IPCC, 2022)
  • Katastrofy související s vodou dominovaly seznamu katastrof za posledních 50 let a představují 70 % všech úmrtí souvisejících s přírodními katastrofami? (Světová banka, 2022)
  • Pouze 24 zemí uvádí, že se dohody o spolupráci vztahují na všechna jejich přeshraniční povodí? (UN-Water, 2021).

Uvědomme si, ne vždy je automatické, že otočením kohoutku teče pitná voda a tato tekutina je čím dál vzácnější. Využijme Světového dne vody k zamyšlení. Každý z nás může udělat minimálně to, že se bude snažit s touto cennou tekutinou neplýtvat a nebude ji znečišťovat.

Ve Zlíně dne 19. 3. 2024

Zpracovala: Ing. Petra Žídková, DiS.

Zdroje:

https://www.mzp.cz/cz/svetovy_den_vody

https://www.un.org/en/observances/water-day

https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/5503

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/kvalita-vody/pitna-voda/

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.