Diisokyanáty a odborná příprava pro jejich bezpečné používání

Aktualizováno: 31. 1. 2024

Diisokyanáty jsou chemické látky, které se používají především k výrobě různých polyuretanových výrobků, jako jsou např. pěny, lepidla, tmely, elastomery, barvy a nátěrové hmoty. Manipuluje se s nimi v celé řadě odvětví.

Z hlediska nebezpečí pro zdraví se jedná o silné alergeny, které mohou i při jednorázové expozici vyvolat akutní alergickou reakci v oblasti dýchacích cest (alergická rýma, alergická bronchitida) nebo na kůži (zarudnutí, otok). V případě postižení očí se může rozvinout zánět rohovky.
Dlouhodobá inhalační expozice může být příčinou vzniku alergického bronchiálního astmatu. Jeho dráždivý účinek na kůži může stát za vznikem toxické kožní dermatitidy.

V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů (také zkráceně „Nařízení REACH“), byla proto v příloze XVII doplněna položka č. 74, která mimo jiné stanovuje pro průmyslové nebo profesionální uživatele povinnost úspěšného absolvování odborné přípravy před použitím diisokyanátů nebo směsí, které je obsahují v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, a to ode dne 24. 8. 2023.

„Průmyslovým a profesionálním uživatelem“ se rozumí kterýkoliv pracovník nebo osoba samostatně výdělečně činná manipulující s diisokyanáty samostatně, jakožto složkami jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nebo dohlížející na tyto úkoly.

diisokyanaty

Povinnost zajistit pro průmyslové nebo profesionální uživatele absolvování odborné přípravy o bezpečném používání diisokyanátů má zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Odborná příprava zahrnuje pokyny ke kontrole dermální a inhalační expozice diisokyanátům na pracovišti, aniž je dotčena stanovená limitní hodnota expozice na pracovišti nebo jiná určená a vhodná opatření k řízení rizik.
Tuto odbornou přípravu provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním. V České republice mají toto oprávnění osoby, které provádějí školení v oblasti BOZP.

Vzdělávací materiály pro odbornou přípravu nebo kurzy poskytuje dodavatel látky (látek) nebo směsi (směsí), a to v úředním jazyce členského státu, kam se látka (látky) nebo směs (směsi) dodávají.

Odborná příprava se dělí na 3 oblasti podle charakteru manipulace s diisokyanáty:

a) obecná odborná příprava – týká se činností:

 • veškeré průmyslové a profesionální použití

Požadavky na obsah odborné přípravy:
informace o chemii diisokyanátů, nebezpečí toxicity (včetně akutní toxicity), expozici diisokyanátům, limitních hodnotách expozice na pracovišti, způsobu, jakým se může senzibilizace vyvíjet, zápachu jakožto indikaci nebezpečí, významu volatility jakožto riziku, viskozitě, teplotě a molekulové hmotnosti diisokyanátů, osobní hygieně, potřebných osobních ochranných prostředcích (včetně praktických instrukcí pro jejich správné použití a jejich omezení), rizicích dermálního kontaktu a inhalační expozici, rizicích ve vztahu k použitému postupu aplikace, režimu ochrany kůže a dýchacích cest, ventilaci, čištění, únicích, údržbě, odstraňování prázdných obalů, ochraně ostatních přítomných osob, určení kritických fází nakládání, případně o zvláštních vnitrostátních systémech kódování, bezpečnosti na základě chování

b) středně pokročilá odborná příprava – týká se činností:

 • manipulace s otevřenými směsmi při teplotě okolí (včetně pěnových tunelů)
 • stříkání ve větrané kabině
 • aplikace válečkem, štětcem, máčením a poléváním
 • mechanické následné zpracování (např. řezání) ne zcela ošetřených vychladlých předmětů
 • čištění a odpad
 • jakékoliv jiné použití s podobnou expozicí dermální a/nebo inhalační cestou:

Požadavky na obsah odborné přípravy:
požadavky uvedené v bodě a) a dále další aspekty na základě chování, údržbu, řízení změn, vyhodnocení stávajících bezpečnostních pokynů, rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace

c) pokročilá odborná příprava – týká se činností:

 • nakládání s neúplně ošetřenými předměty (např. čerstvě ošetřenými, ještě teplými)
 • aplikace ve slévárenství
 • údržba a opravy, které vyžadují přístup k vybavení
 • otevřené zpracování teplých nebo horkých přípravků (> 45°C)
 • stříkání v otevřeném prostoru, s omezenou nebo pouze přírodní ventilací (zahrnuje velké průmyslové haly), a vysoce energetické stříkání (např. pěny, elastomery)

Požadavky na obsah odborné přípravy:
požadavky uvedené v bodě a) a b) a dále veškerá další osvědčení potřebná pro specifická použití, na něž se vztahuje, stříkání mimo stříkací kabinu, otevřené zpracování horkých nebo teplých přípravků (> 45°C).

Po úspěšném absolvovaní odborné přípravy obdrží příslušná osoba osvědčení nebo doklad.

Odborná příprava se obnovuje nejméně každých pět let.

Současně podle cit. Nařízení REACH platí od 24. 2. 2022 povinnost uvádět na obalu výrobků, které obsahují koncentrace diisokyanátů jednotlivě a dohromady vyšší než 0,1 % hmotnostních, prohlášení způsobem, který se viditelně odlišuje od ostatních informací na štítku:
„Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

Ve Zlíně dne 25. 9. 2023
Zpracovaly: RNDr. Dagmar Kopečná, Ing. Pavlína Pencová

Zdroj použitých informací:
„Nařízení REACH“ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.