Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Výsledky kontrol odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání – leden 2023

Aktualizováno: 3. 3. 2023

Oddělení hygieny výživy

V lednu 2023 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 98 kontrol.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v lednu 2023 uloženo celkem 12 sankcí, z nichž byly 4 pokuty v celkové výši 9 000,- Kč a za menší nedostatky bylo uloženo 8 domluv. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydala 2 opatření. Jedno opatření na okamžité uzavření provozovny a 1 opatření na likvidaci potravin. Sankce za uzavření provozovny bude uložena po vypořádání protokolu o kontrole.

Zjištěné nedostatky:
Mezi nejzávažnější nedostatky se řadí masivní výskyt trusu hlodavců a nález potravin s prošlou dobou použitelnosti. Dále byly zjišťovány závady na úseku provozní a osobní hygieny.

HV graf

Fotodokumentace:
Uzavřená provozovna
zjištěné skutečnosti:

  • výskyt trusu hlodavců mezi skladovanými potravinami,
  • nedostatečná provozní hygiena,
  • nečisté podlahy a malba stěn a stropů,
  • riziko kontaminace potravin křížením pracovních činností,
  • provozovna otevřena po úklidu a deratizaci provedené odbornou firmou.
HV foto

Oddělení předmětů běžného užívání

V lednu 2023 provedly zaměstnanci oddělení předměty běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 75 kontrol.

Hlavní nedostatky:
Hlavními nedostatky zjištěnými při výkonu státního zdravotního dozoru bylo uvedení látky Butylphenyl Methylpropionalu (Lilial) ve složení na obalu kosmetických přípravků, výskyt vyhlášených nebezpečných výrobků v tržní síti a nepředložení průvodní dokumentace – prohlášení o shodě, atesty, nabývací doklady.

Sankce:
Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru byly uloženy celkem 2 sankce v celkové výši 12 000,- Kč (prodej kosmetických přípravků s látkou Butylphenyl Methylpropionalu/Lilial) ve složení i po předchozím upozornění provozovatele na nutnost stažení z prodeje. V dalších případech přijaly provozovatelé dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhly z prodeje.

PBU graf

Fotodokumentace:
Příklady kosmetických přípravků s obsahem Lilialu, které byly zjištěny při kontrolách

PBU foto

Ve Zlíně, dne 13. 2. 2023
Zpracoval: MVDr. Miroslav Jaroš a kolektiv zaměstnanců

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.