Informace k zahájení letní dětské rekreace ve Zlínském kraji k 10. 7. 2023

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Ve Zlínském kraji se pravidelně pořádají pobytové akce, které platná legislativa rozděluje na zotavovací a jiné podobné akce pro děti.

ZOTAVOVACÍ AKCÍ se rozumí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

JINOU PODOBNOU AKCÍ PRO DĚTI se rozumí organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Pořádající osoba je povinna zotavovací akci ohlásit 1 měsíc před zahájením, a to příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici v místě konání akce). Konkrétně je nutné oznámit:
a) termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území
a zeměpisných souřadnic,
b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém
běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
d) způsob zajištění stravování účastníků a
e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to
pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

V letošním roce provedeme během kontroly akce monitoring jídelníčků. K tomuto účelu bude využita pomůcka Pyramida výživy pro děti z roku 2014, která byla vytvořená v rámci projektu „Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol“ (Leona Mužíková, Veronika Březková; in Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ: pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014, s. 72. 168 s. ISBN 978-80-7481-069-5. Dostupné zde: https://pav.rvp.cz/edukacni-program-zakladni-materialy-2). Podrobnější vysvětlení k Pyramidě výživy pro děti naleznete v publikaci SZÚ Výživa na vlastní pěst, která je volně přístupná na stránkách SZÚ a níže:

Počet ohlášených akcí k 10. 7. 2023

  Zotavovací akce (30 a více dětí)    Jiné podobné akce (do 30 dětí)  
Počet táborů99Počet táborů28
Počet běhů127Počet běhů33
Počet dětí6 610Počet dětí799

Ve Zlíně, dne 10. července 2023
Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.