Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Informace o způsobu ohlášení zotavovací akce nebo školy v přírodě

Aktualizováno: 30. 7. 2023
SvP foto

Zahájení sezóny pořádání škol v přírodě a táborů se rychle blíží. Jedna z prvních legislativních povinností, kterou musí pořádající osoba splnit před nástupem dětí na akci, se týká ohlášení.

Tato povinnost se vztahuje na POŘÁDAJÍCÍ OSOBY ZOTAVOVACÍ AKCE NEBO ŠKOLU, KTERÁ VYSÍLÁ DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ NA DOBU DELŠÍ NEŽ 5 DNŮ.

Zotavovací akcí se rozumí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Školou v přírodě se v tomto kontextu rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

Výše jmenované akce se musí ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici v místě konání akce) 1 měsíc před zahájením.

Vzor ohlášení naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v části „odbor hygieny dětí a mladistvých“ https://www.khszlin.cz/ke-stazeni/.

Rozsah ohlášení je stanovený v § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ohlášení se uvede:

  • termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic,
  • počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,
  • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
  • způsob zajištění stravování účastníků a
  • jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

Jako součást ohlášení předloží pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší 5 dnů, v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Zpracovala: Mgr. Ivana Lukašíková
Ve Zlíně, dne 24. května 2023

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.