Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace se omlouváme.

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Aktualizováno: 7. 3. 2024

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2.

Podle § 44a) odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů, jen tehdy, jestliže nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b) odst. 1 shora citovaného zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Podle § 44b) odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s výše uvedenými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi považují:

a) absolventi vysokých škol, kteří získali vysokoškolské vzdělání

 1. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství, Farmacie nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena nebo v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory se zaměřením na přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 2. v oblasti vzdělávání Chemie nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 3. v oblasti vzdělávání Učitelství se zaměřením na chemii nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
 4. a mají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na toxikologii nebo
 5. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin, obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo absolvovali program celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin

b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmeni a), a které se úspěšně podrobily zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce 4 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

K získání odborné způsobilosti pro fyzické osoby uvedené v § 44b) odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona, byla s účinností od 1. 8. 2004 vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, která stanoví mimo jiné formu a obsah přihlášky ke zkoušce a základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

Ke zkoušce se může přihlásit fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě bydliště, jde-li o fyzickou osobu, která trvalý pobyt na území České republiky nemá, a to u kteréhokoliv zkušebního místa (dle jednotlivých KHS).

Zkušební místo ve Zlínském kraji:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

tel.: 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
ID: xwsai7r

Přihlášky ke zkoušce je možno podat na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně osobně na adresu zkušebního místa nebo na některé z územních pracovišť v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně nebo poslat poštou v listinné formě (adresa je totožná se zkušebním místem), elektronickou formou (e-mail: khs@khszlin.cz nebo podatelna@khszlin.cz) nebo doručením do datové schránky (ID: xwsai7r). Tiskopis přihlášky je k dispozici v příloze nebo také ke stažení na webových stránkách: www.khszlin.cz.

V přihlášce ke zkoušce uchazeč uvede:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, jakož i datum a místo narození
b) dosažené vzdělání včetně akreditovaného programu, popřípadě studijního oboru
c) vykonávanou praxi a její délku
d) skupiny chemických látek nebo chemických směsí, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
e) datum, podpis

K přihlášce se připojí:
a) doklad o ukončeném vzdělání
b) doklad o vykonané praxi a její délce

Tyto doklady musí být předloženy v originále, event. je možné originály těchto dokladů nahradit jejich úředně ověřenými kopiemi.

Pozvánka ke zkoušce bude doručena uchazeči nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky.

Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné způsobilosti (§ 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 428/2004 Sb., ve spojení s přílohou č. 1 téže vyhlášky):

 1. právní předpisy (Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů, § 44a) a 44b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 2. cesty vstupu chemických látek a chemických směsí, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, do organismu člověka obecně a se zaměřením na chemické látky a chemické směsi, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 3. působení chemických látek a chemických směsí na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na chemické látky a chemické směsi, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 4. zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi obecně a se zaměřením na chemické látky a chemické směsi, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 5. zásady první předlékařské pomoci při zasažení chemickými látkami a chemickými směsmi obecně a se zaměřením na chemické látky a chemické směsi, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 6. bezpečné způsoby postupu při nehodě nebo havárii, zneškodňování chemických látek a chemických směsí a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na chemické látky a chemické směsi, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.

Zkouška se provádí ústní formou. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěje, je možné zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát (viz § 4 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 428/2004 Sb.).

Po úspěšném složení zkoušky a zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (uchazeč si přinese s sebou kolkovou známku v hodnotě 1000,- Kč) se vydá uchazeči osvědčení o složení zkoušky. Dle § 44b) odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být osvědčení vydáno nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky.

Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů, je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Platnost osvědčení se neprodlužuje. Před uplynutím doby jeho platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce.

Termíny pro rok 2024:

Termíny zkoušek Uzávěrka přihlášek

Termíny zkoušekUzávěrka přihlášek
6. 3. 202431. 1. 2024
5. 6. 202430. 4. 2024
4. 9. 202431. 7. 2024
4. 12. 202431. 10. 2024

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.