Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Nové značení tetovacích barev REACH

Aktualizováno: 27. 4. 2023
terovaci barvy1
Zdroj: https://unsplash.com/photos/Fm7L2aRlSPw
 • Tetovací inkousty a permanentní make-up jsou směsí několika chemických látek. Mohou obsahovat nebezpečné látky, které způsobují kožní alergie a další vážnější zdravotní následky, jako jsou genetické mutace a rakovina.
 • Inkoustové pigmenty také mohou z kůže putovat do různých orgánů, jako jsou lymfatické uzliny a játra.
 • Tetování se někdy odstraňuje pomocí laseru, který rozkládá pigmenty a další látky na menší částice. Pokud tyto obsahují škodlivé chemické látky, proces odstraňování tetování je uvolní do těla.
 • Jelikož chemické látky používané v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu mohou v lidském těle zůstat po celý život, existuje možnost dlouhodobé expozice potenciálně škodlivým složkám.
 • V roce 2015 Evropská komise požádala Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby posoudila zdravotní rizika chemických látek v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu a aby prozkoumala potřebu celoevropského omezení jejich používání.
 • Nařízením Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu, uvádí v soulad opatření týkající se nebezpečných chemických látek používaných v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu na úrovni EU a zajišťuje, aby před nimi byli všichni občané EU chráněni stejně.
 • Toto nařízení nabylo účinnosti dne 4. ledna 2022.
 • ZNAČENÍ REACH – Cílem nové evropské legislativy není zakázat tetování, ale zvýšit bezpečnost barev používaných k tetování a permanentnímu make-upu.

V roce 2022 byl vyhlášen cílený státní zdravotní dozor v provozovnách služeb péče o tělo, v tetovacích salonech či obdobných provozovnách, kde se aplikují tetovací techniky a permanentní make-up.
Cílem tohoto státního zdravotního dozoru bylo:

a) ověřit, že se v provozovnách služeb péče o tělo, v tetovacích salonech či obdobných provozovnách, kde se aplikují tetovací techniky, případně permanentní make-up v České republice používají bezpečné tetovací inkousty a bezpečné přípravky k aplikaci permanentního make-upu, které jsou v souladu požadavky stanovenými v nařízením Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu,

b) ověřit, zda dodavatelé, kteří uvádějí na trh směsi/přípravky k použití pro tetování nebo permanentní make-up plní požadavky stanovené v bodě 7 přílohy nařízení Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu, týkající se značení, prohlášení a uvádění seznamu přísad,

c) provést odběry vzorků tetovacích inkoustů, případně prostředků k permanentnímu make-upu za účelem laboratorního vyšetření zakázaných látek či omezených s koncentračními limity (hmotnostními) uvedenými v téže příloze k nařízení Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu, jak výše uvedeno, a to: v provozovnách s tetovacími službami a/nebo kontrolním nákupem tetovacích inkoustů v obchodní síti, případně v rámci prodeje na internetu.

V průběhu měsíců října a listopadu 2022 byly provedeny odběry vzorků tetovacích inkoustů za účelem laboratorního vyšetření zakázaných látek či omezených s koncentračními limity (hmotnostními) uvedenými v téže příloze k nařízení Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo v permanentním make-upu, jak bylo výše uvedeno.
Hlavního úkolu se účastnily celorepublikově všechny krajské hygienické stanice. V rámci Zlínského kraje byly odebrány 3 vzorky barev ve 3 provozovnách s tetovacími službami.
Předmětem laboratorního vyšetření byly následující zkoušky:

 • Stanovení těžkých kovů a rizikových prvků uvedených v dodatku 13, položka 75 přílohy XVII nařízení EP a Rady (EU) č. 1935/2006 (REACH): rtuť, nikl, organokovový cín, antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, kobalt, měď, zinek, olovo a selen,
 • Stanovení benzo[a]pyrenu,
 • Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) klasifikovaných v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2,
 • Stanovení metanolu,
 • Stanovení obsahu primárních aromatických aminů uvedených v Dodatku 13 Nařízení 1907/2006,
 • Stanovení p-fenylendiaminu a jeho solí.

Závěr:
U dvou odebraných vzorků byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele mědi. Při zohlednění nejistoty měření, která činí ± 20 %, bylo nutno konstatovat, že překročení povolené limitní koncentrace mědi byla v tomto případě neprokazatelná.
Ostatní stanovované ukazatele vyhověly limitním hodnotám dle nařízení Komise (EU) č. 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.
V kontrolách značení směsí pro použití pro tetování nebo permanentní make-up bude i nadále pokračováno v rámci státního zdravotního dozoru.

tetovaci barvy2

Ve Zlíně, dne 31. 3. 2023
Zpracovala: Jana Miklová, Martina Brhelová – odbor hygieny obecné a komunální

Důležité upozornění!

 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
 • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
 • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.