Informace o provozovaném informačním systému

Informace o provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Informační systém Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) je provozován na virtuální počítačové síti (VPN) a skládá se z několika základních subsystémů.

1. Informační systém VEMA – Personalistika a mzdy, společnosti VEMA, a.s.

Systém je určen k evidenci personálních údajů a zpracování platů pracovníků KHS ZK.

2. Ekonomický informační systém EIS JASU CS společnosti MÚZO Praha, s.r.o. Informační systém je používán k evidenci a zpracování závazků a pohledávek KHS ZK, vedení účetnictví a rozpočtu, evidenci majetku státu s nímž je příslušná hospodařit KHS ZK. Rovněž je připraven a používán ke komunikaci se systémem IISSP Ministerstva financí ČR (Integrovaný informační systém státní pokladny).

3. Automatizovaný systém právních informací CODEXIS společnosti ATLAS consulting, spol. s r.o. Informační systém slouží k zajištění aktuální informovanosti pracovníků KHS ZK v oblasti práva, zákonných ustanovení a jejich výkladů.

4. Spisová služba e-Spis společnosti ICZ, a.s. Praha.

Slouží k výkonu spisové služby na KHS ZK. Zajišťuje zejména příjem, evidenci, rozdělování, oběh, podepisování, odesílání, krátkodobé ukládání a vyřazování dokumentů KHS ZK. Spisová služba nakládá jak s listinnými tak elektronickými dokumenty. Pro práci s elektronickými dokumenty je na e-spis KHS ZK napojeno a webové rozhraní „Datová schránka KHS ZK“.

5. Datová schránka, zřízená a zpřístupněná KHS ZK na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Pro přístup do datové schránky je užíváno samostatné webové rozhraní, které je napojené na Spisovou službu KHS ZK. Datová schránka slouží zejména pro příjem elektronických podání učiněných vůči KHS ZK jinými orgány veřejné moci, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikajícími a fyzickými osobami. Dále datová schránka funguje pro odesílání elektronických dokumentů zasílaných do datových schránek adresátů. Úložištěm elektronických dokumentů přijatých i odeslaných prostřednictvím datových schránek je e-Spis KHS ZK. Datová schránka rovněž přesouvá do e-Spis údaje o doručení dokumentů (dodejky) zaslaných prostřednictvím systému ISDS.

6. Zpracování odborných agend je realizováno převážně internetovými aplikacemi na centrálním serveru v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační systémy :

IS RoHy – informační systém Systém Rozhodnutí hlavního hygienika. IS je nástrojem státního dozoru nad vybranými kategoriemi potravin, na které se vztahuje informační povinnost provozovatele potravinářských podniků v souladu s § 3d zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedení na trh doplňků stravy, obohacených potravin a potravin pro zvláštní výživu musí být oznámeno Ministerstvu zdravotnictví zasláním označení výrobku. Registr také poskytuje částečný přístup pro veřejnost.

KaPr – registr kategorizace prací. Registr kategorizace prací je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů), jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni.

CHLAP – registr chemických látek a prostředků. Slouží k podpoře státního zdravotního dozoru v oblasti kosmetických prostředků. Eviduje oznámené biocidní přípravky před jejich uvedením na trh. Evidence je využívána také pro provádění dozorové činnosti., zejména k zamezení prodeje přípravků, které neodpovídají zákonu. Dále slouží k evidenci nebezpečných látek prostřednictvím tzv. bezpečnostního listu.

ARI – registr akutních respiračních infekcí. Byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.
úložiště dat pro EpiDat Registr je určen k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice, Hygienickou službou ČR je celostátně používán od 1. 1. 1993.

RTBC – registr tuberkulózy. Registr tuberkulózy je nezbytnou součástí systému dohledu nad TBC v ČR a pomáhá vytvářet strategie a programy k omezení výskytu tohoto infekčního onemocnění. Obsahuje informace o případech nově vzniklých i recidivujících onemocnění TBC nebo mykobakteriózou.
RPN – registr pohlavních nemocí. Informační systém RPN je nezbytnou součástí povinného hlášení výskytu zákonem stanovených pohlavních onemocnění.

IS Pandemie. Informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří určité onemocnění, nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.
OCKO – evidence očkovacích látek. Registr očkovacích látek (OČKO) eviduje zásoby a pohyb očkovacích látek v celé ČR, jejich skutečné využití a jejich expirace. Systém eviduje jenom ty látky které jsou součástí zdravotního pojištění. Poskytuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím aktuální informace o stavu vakcín.
Informační systém PiVo – registr kvality pitné a rekreační vody. Kvalitu vody u nás musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, veřejných studní, dále rekreačních zařízení, koupališť apod. Jejich povinností je zajistit si pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat hygienickým stanicím.
KOPR – registr kosmetických prostředků. Registr sbírá data o evidenci výkonů veškerého státního zdravotního dozoru v oblasti kosmetických přípravků a prostředků. Smyslem registru je informační podpora při poskytování léčebné nebo preventivní péče.
IS PBU – registr předmětů běžného užívání. Registr PBU je využíván k evidenci výsledků hygienického dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde o hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let.
HVY – registr hygieny výživy. Registr slouží hygienické službě k evidenci výkonů a k analýzám dat státního zdravotního dozoru. Hygienické stanice – Odbor hygieny výživy – provádí kontroly zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby, výrobnách a prodejnách potravin, ve skladech a velkoskladech a používá HVY k evidenci a správě tohoto šetření.
HDM – hygiena dětí a mladistvých. Registr hygieny dětí a mladistvých slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání, zotavovacích akcí pro děti, atd. a k analýzám dat o výkonu státního zdravotního dozoru.

7. Celostátní evidence táborů a dalších rekreačních akcí – informační systém Hasičského záchranného sboru ČR.

8. Vnitřní informační systém – INTRANET

Jedná se o intranetovou aplikaci s centrální databází a přístupem uživatelů přes webové rozhraní. Portál obsahuje vybrané podstatné informace a dokumenty v elektronické podobě nezbytné pro každodenní práci všech zaměstnanců KHS ZK.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.