24. 11. 2022

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

Aktualizováno: 29. 11. 2022
kontejner

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon 541/2020 Sb.“). V § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. je stanovena nová povinnost pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou „původcem odpadu ze zdravotní péče“. Tyto osoby jsou povinny zpracovat „pokyny pro nakládání s odpady“.

Dle přechodného ustanovení uvedeného v § 155 odst. 8 zákona o odpadech:

„Právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna zpracovat pokyny podle § 89 odst. 1 nebo 2 do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“,

pokyny pro nakládání s odpady tak musí být zpracovány nejpozději do 31. 12. 2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mohou být předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení formou dodatku k již stávajícímu provoznímu řádu nebo formou přílohy k aktualizovanému provoznímu řádu.

Zpracované pokyny pro nakládání zasílejte společně s vyplněnou a podepsanou žádostí prostřednictvím datové schránky (datová schránka: xwsai7r) nebo poštou na adresu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín.

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.