Kontroly stravovacích zařízení v květnu 2024

Aktualizováno: 11. 6. 2024

V květnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též KHS ZK) celkem 125 kontrol.

Z toho 4 kontroly byly provedeny na základě podnětů spotřebitelů a 3 kontroly v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárních onemocnění včetně provedení stěrů a odběru pokrmů. V měsíci květnu bylo 22 kontrol provedeno na základě ohlášení činnosti ve stravovacích službách, 1 kontrola byla provedena v rámci úkolu hlavní hygieničky, jehož cílem je monitorování přítomnosti akrylamidu ve vybraných potravinách.

Při kontrolách byl hodnocen stav olejů ve fritovacích zařízení v 9 provozovnách, kdy oleje byly shledány jako vyhovující. Rovněž bylo provedeno 42 měření teploty pokrmů určených k výdeji, z toho 2 pokrmy nevyhověly teplotním požadavkům. V tomto měsíci rovněž pokračovaly kontroly v prodejních stáncích umístěných v rámci jednorázových akcí, např. na festivalu Slavnosti piva pod komínem v Záhlinicích, na Jízdě králů ve Vlčnově, na festivalu Otevírání pramenů v Luhačovicích, Food Day Festivalu v Holešově, Gastrofestival „Cesta kolem světa“ 2024 v Uherském Hradišti.

HV 1

Zjištěné nedostatky:

Nečastějšími nedostatky ve stravovacích provozech byla nedostatečná provozní i osobní hygiena, výskyt prošlých potravin a pokrmů, nevhodné skladování potravin či křížení pracovních činností, a tudíž zvýšené riziko křížové kontaminace potravin a pokrmů. Dále byly zjištěny nedostatky v zavádění systému kritických kontrolních bodů HACCP a ve značení alergenů.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru bylo v květnu 2024 uloženo celkem
17 sankcí, v celkové výši 58. 000,- Kč,za menší nedostatky byly uloženy 4 domluvy.  Dále KHS ZK vydala 1 mimořádné opatření k likvidaci potravin.

Kontroly předmětů běžného užívání za květen 2024

V květnu 2024 provedli zaměstnanci oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celkem 21 kontrol a 34 úkonů předcházejících kontrole (výrobky vyhlášené v systému SAFETY GATE jako nebezpečné).

Zaměstnanci obdrželi 3 podněty, všechny byly zaměřeny na výrobky pro styk s potravinami. Podněty jsou ve fázi šetření.

Byl proveden úkol hlavní hygieničky zaměřený na kontrolu kosmetických přípravků s výskytem zakázané látky Lilial ve významném obchodním řetězci. V březnu byly odebrány 4 hračky s měkčenými částmi, které byly laboratorně prošetřeny. Dále bylo provedeno jejich vyhodnocení s výsledkem, že ve dvou případech odběr vzorku odhalil nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové, jeden výrobek vyhověl legislativním požadavkům a druhý výrobek vyhověl legislativním požadavkům až po odečtení nejistoty laboratorního měření.

HV 2

Zjištěné nedostatky:

Během kontrol byly v provozovnách opětovně nalezeny kosmetické přípravky, které obsahují zakázanou látku Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

Při testování vzorků s měkčenými částmi byl opět potvrzen výskyt hraček s nadlimitním obsahem esterů kyseliny ftalové, která může vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému), působí nepříznivě na endokrinní systém a reprodukční orgány, a v neposlední řadě může nepříznivě ovlivnit životní prostředí.

Sankce:

Za nedostatky zjištěné při výkonu státního zdravotního dozoru byly uloženy celkem 2 sankce, a to formou domluvy za prodej kosmetických přípravků s obsahem zakázané látky Lilial. Provozovatelé provedli dobrovolná opatření a nevyhovující kosmetické přípravky stáhli z prodeje.

HV 3

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.