Stránka prochází změnou designu, za dočasné komplikace s omlouváme.

Informace k dočasnému zákazu koupání – Pahrbek Napajedla

Aktualizováno: 23. 1. 2024
foto 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. a) a § 82 a) odst. 1 písm. c) téhož zákona (dále jen “zákon”), postupem podle § 94a odst. 1 a 2 zákona vydává

o p a t ř e n í   o b e c n é   p o v a h y,

kterým v souladu s § 82a odst. 1 písm. c) zákona

stanovuje

dočasný zákaz používání vody ke koupání

v povrchové vodě koupací oblasti-Pahrbek Napajedla

v katastrálním území Napajedla.

Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí od 25. 8. 2023 do doby, než budou kvalitativní ukazatele vody ke koupání, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, vyhovovat požadavkům stanoveným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

Na základě hodnocení výsledků laboratorní analýzy vzorku odebraného v koupací oblasti Pahrbek Napajedla provedeného dne 24. 8. 2023 bylo totiž zjištěno, že voda ke koupání v této koupací oblasti nevyhovuje limitním hodnotám v ukazatelích sinice (stupeň III.) a chlorofyl (stupeň II.), přičemž dle přílohy č. 6 shora citované vyhlášky bylo dosaženo stupně – VODA NEBEZPEČNÁ PRO KOUPÁNÍ – ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zároveň nebyla splněna limitní hodnota v ukazateli průhlednost.

S ohledem na to, že překročení stanovených limitních hodnot v míře zjištěné dne 24. 8. 2023 ohrožuje veřejné zdraví, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně rozhodla o vydání opatření obecné povahy.

Při vydání výše uvedeného opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z hodnocení zdravotních rizik. Sinice obsahují totiž látky škodlivé lidskému zdraví (alergeny, toxiny). U koupajícího se člověka podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma a další alergické projevy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky), které obecně ve vodě přetrvávají až 14 dní po negativním nálezu sinic. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy – od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním po více dnů (týdnů) a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě. Pokud se ve vodě objeví vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat i vážné poškození zdraví.

Ve Zlíně, dne 25. 8. 2023

Zpracoval: odbor HOK, KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Důležité upozornění!

  • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR: 1221
  • Volba 1 – COVID agenda včetně očkování
  • Volba 2 – Zdravotní péče pro Ukrajinské uprchlíky.