Strategické dokumenty

Zdraví 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice (ČR) publikaci „Zdraví 2020: Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu", která je českým překladem nového strategického dokumentu WHO.

K dispozici je rovněž překlad dlouhé verze strategie s názvem „Zdraví 2020: Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století", který je určen především jak odborné veřejnosti zabývající se problematikou studia zdravotního stavu obyvatelstva, podporou zdraví, prevencí nemocí, zdravotní politikou a všemi dalšími okolnostmi, které ovlivňují zdraví lidí, tak tvůrcům strategických dokumentů a zdravotních plánů na všech úrovních státní správy.

Dokumenty naleznete zde

Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Dokument naleznete zde

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

Dokumenty naleznete zde 

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR", která mapuje zdravotní stav populace ČR na základě hodnot rutinně sledovaných indikátorů, dostupných v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Českého statistického úřadu a v databázích dalších institucí, zejména Státního zdravotního ústavu, dále pak Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Psychiatrického centra Praha. Zpráva rovněž obsahuje data získávaná cílenými průzkumy, které se týkají rizikových faktorů a sociálních determinant zdraví, např. kuřáctví, výskytu obezity, pohybové aktivity dětí či dospělých apod.

Dokument naleznete zde

Zdraví 21

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala na svém zasedání v roce 1998 program „Health for All in the 21st Century" – „Zdraví pro všechny v 21. století". Je to komplexní způsob (strategie), jak dosáhnout v prvních dvou desetiletích 21. století podstatného zlepšení zdraví v evropských státech. Dokument „Zdraví 21" byl přijat Usnesením vlády České republiky ze dne 30.10.2002 č.1046.

Popis jednotlivých cílů a usnesení vlády ČR naleznete zde