Smlouvy

Všechny smlouvy KHS ZK, které jsou předmětem zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou ve smyslu uvedeného zákona od 1. 7. 2016 uveřejňovány na veřejném portálu Ministerstva vnitra ČR -  odkaz: https://smlouvy.gov.cz/