Legislativa

činnosti ekonomické

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vč. novely z roku 2009)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Nařízení vlády č. 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády  č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

činnosti provozně-organizační

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů