Aktuality a odborné informace

Aktuality

 

6.1.2022 - Zkoušky odborné způsobilosti pro NCHLS (Acute Tox. 1, 2), termíny pro r. 2022

2.3.2020 - Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

 

Odborné informace

Kategorizace prací

Kategorizace prací je jedním z nástrojů, jak hodnotit vliv práce na zdraví. Jde o zákonem uloženou povinnost zařadit práce do jedné ze čtyř kategorií, a to podle stanovených pravidel (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon"). Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce (kategorie čtyři je nejvíce riziková). Kategorizace se týká všech prací vykonávaných na pracovištích zaměstnavatele.

Podle výsledku kategorizace jsou v zásadě možné 3 varianty a z nich vyplývající následující postupy:

  1. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 3 nebo 4 – (práce riziková) zaměstnavatel podá návrh na zařazení prací do kategorií orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice návrh akceptuje, pak vydá rozhodnutí o zařazení práce do příslušné kategorie 3 nebo 4.
  2. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 2 - zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice oznámení akceptuje, pak o tom nevydává žádné rozhodnutí, ale tuto skutečnost vezme na vědomí. Krajská hygienická stanice však může rozhodnout, že práce zařazená do kategorie 2 je prací rizikovou - označení 2R - (§ 37 odst. 6 zákona) nebo o tom, že práci zařazuje do vyšší kategorie.
  3. Práce, které nejsou zařazeny do kategorie 2, 2R, 3 nebo 4 jsou automaticky zařazeny do kategorie 1 - návrh ani oznámení o zařazení práce do této kategorie zaměstnavatel (nebo osoba samostatně výdělečně činná) nepodává. Má však povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) provést hodnocení rizika a prokázat (v rámci vyhledávání a vyhodnocování rizik) při výkonu státního zdravotního dozoru, že tuto povinnost dle zmíněného zákona splnil. Stejně jako v případě kategorie 2 má však orgán ochrany veřejného zdraví pravomoc rozhodnout o zařazení práce do vyšší kategorie.

Vzor oznámení o zařazení práce do výsledné kategorie 2

Vzor žádosti na zařazení práce do výsledné kategorie 3 a 4

Poskytování pracovnělékařských služeb

PLS jsou zdravotní preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, poradentství v ochraně zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Tyto služby zajišťuje zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 79/2013 sb., v platném znění.

Příklad vzoru lékařského posudku a žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské služby po novelách

Nemoci z povolání

Odbor hygieny práce ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posouzení nemocí z povolání, a to na základě žádostí místně příslušného střediska nemocí z povolání, kterým je pro Zlínský  kraj MUDr. Libuše Adámková, se sídlem třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín, tel: 577645289.

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, vyskytujících se na pracovištích zaměstnavatelů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu  nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní intoxikace vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou rozděleny do kapitol a jednotlivých položek, podle příčin jejich vzniku a charakteru onemocnění, uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou Nařízení vlády ČR č. 290/1995 Sb., v platném znění.

Místní šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění probíhá na pracovišti zaměstnavatele, u kterého pracovník pracoval naposled, před zjištěním dané nemoci z povolání.

Nebezpečné chemické látky a směsi

Zásady poskytování první pomoci - NCHLS

Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám

Azbest

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1 uváděného § 41 mj. stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici.

Práce s azbestem