Legislativa

Odbor HV a PBU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004,

o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Zákon č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb.,

o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 

Hygiena výživy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004,

o hygieně potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002,

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005,

 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007,

 kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Nařízení Komise (ES) č. 365/2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli

Nařízení Komise (ES) č. 1086/2010,

kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2160/2003 Evropského parlamentu a Rady a příloha I nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase

Zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/2017 Sb.,

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Vyhláška č. 37/2017 Sb.,

o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Vyhláška č. 137/2004 Sb.,

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 475/2002 Sb.,

kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

 

 

Hygiena předmětů běžného užívání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009,

o kosmetických přípravcích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006,

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004,

o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Nařízení Komise (EU) č. 284/2011,

kterým se stanoví podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného s Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011,

o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011,

kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) č. 1416/2016,

kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006,

o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) č. 655/2013,

kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky

Zákon č. 102/2001 Sb.,

o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb.,

o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb.,

o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 38/2001 Sb.,

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 84/2001 Sb.,

o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů

 

Aktualizováno: 6. 10. 2017