Odbor ekonomicko provozní

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností související s ekonomickou stránkou činnosti KHS ZK plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 

Oblast ekonomiky

 • zpracovává roční rozpočet a sleduje jeho čerpání
 • zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů
 • zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků v souladu se zásadami 3 E – účelnost, efektivnost, hospodárnost (viz zákon 320/2001 Sb.)
 • zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly
 • plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví (výpočet platů, odvod zákonného pojistného, odvod daně ze závislé činnosti a její roční vyúčtování)
 • evidence a vyúčtování plnění povinného podílu zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností
 • kontrola čerpání prostředků na výkon státního zdravotního dozoru
 • evidence pokut a odvod vybraných pokut na příslušný Celní úřad
 • zpracování statistických hlášení v oblasti ekonomiky a provozu

 

Oblast provozní

 • rozpracovává na podmínky organizace předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti
 • zajišťuje provoz organizace v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek
 • zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb, v návaznosti na to vede evidenci objednávek a smluv
 • zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky
 • zabezpečuje řádnou inventarizaci majetku organizace
 • zajišťuje evidenci nemovitého majetku v systému CRAB
 • zabezpečuje zpracování plánu investic
 • zabezpečuje zpracování plánu oprav a zajišťuje jeho plnění
 • zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku
 • plánuje kontroly na ekonomicko-provozním odboru včetně kontroly hospodárnosti a legálnosti využívání technických prostředků

 

Oblast IT 

 • zajišťuje správnou funkčnost operačních systémů a jejich nadstaveb, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení databází, kancelářských a ostatních aplikací pro koncového uživatele
 • zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí a VPN
 • provádí monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres a práv jednotlivým uživatelům
 • odpovídá za bezpečnost dat na serverech, zálohování dat, antivirovou kontrolu a aktualizace virových databází pro jednotlivé uživatele
 • zabezpečuje servis a opravy veškeré výpočetní techniky KHS ZK
 • provádí instalace nové výpočetní techniky a programového vybavení