Odbor hygieny dětí a mladistvých

Při výkonu státního zdravotního dozoru odbor hygieny dětí a mladistvých kontroluje, zda jsou plněny povinnosti, stanovené k ochraně veřejného zdraví:

  • ve školách všech typů vzdělávání, mimo vysoké školy
  • ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, ve školských účelových zařízeních (střediska praktického vyučování), ve výchovných a ubytovacích zařízeních, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivní výchovnou péči
  • v zařízeních sociálně právní ochrany dětí, ÚSP
  • v zařízeních školního stravování a stravování pro děti (školní jídelny, výdejny, školní bufety)
  • v dětských zdravotnických zařízeních (jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy, stacionáře)
  • při konání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, při pořádání škol v přírodě
  • při provozu živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání
  • při provozování venkovní hrací plochy s pískovištěm

Při účasti na řízeních podle stavebního zákona, jako dotčeného orgánu státní správy, vydává stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení, účastní se na řízení a vydávání stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu a změně užívání staveb.

Dále jsme dotčeným orgánem také v jiných záležitostech, jako je například rejstřík škol a školských zařízení nebo sociálně právní ochrana dětí.

Odbor hygieny dětí a mladistvých řeší dále podněty v rámci dozorovaných činností.