Odbor hygieny obecné a komunální

Aktuality

 

19.5.2020 - Doporučení pro výrobce či dodavatele pitné vody z malých vodních zdrojů (studní), jejichž provoz byl v důsledku koronavirové pandemie omezen či pozastaven

19.5.2020 - Doporučení pro výrobce či uživatele teplé vody, jejichž provoz byl v důsledku koronavirové pandemie omezen či pozastaven - prevence legionelové infekce

24.4.2020 - Koupací sezóna 2020 ve Zlínském kraji

9.12.2019 - TETOVÁNÍ BEZPEČNĚ aneb rizika spojená s tetováním

18.10.2019 - Zhodnocení letní koupací sezóny ve Zlínském kraji

22.8.2019 - Zpráva z VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ 2019

26.7.2019 - Zpráva z kontrolní akce GULÁŠFEST 2019

22.7.2019 - Zpráva z open air festivalu Masters of Rock ve Vizovicích

4.7. 2019 - Saunování v letním období

2.7.2019 - Zpráva o kontrolní akci - Megaskluzavka - Slide Czech ve Valašském Meziříčí

20.6.2019 - Veřejná produkce hudby ve venkovním prostoru

19.6.2019 - Provoz venkovních restauračních zahrádek a problematika hluku

5.6.2019 - Slavnosti piva POD KOMÍNEM Záhlinice 2019

27.5.2019 - Koupací sezona 2019 ve Zlínském kraji

2.5.2019 - 5. květen – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

 

Odborné informace

Odbor hygieny obecné a komunální vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky v následujících oblastech:

  • hygienické požadavky na vodu
  • povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody
  • výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické přípravky, úpravny vody a vodárenské technologie
  • koupaliště, bazény, sauny, koupací oblasti
  • vnitřní prostředí staveb
  • výkon činností epidemiologicky závažných (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetika, rekondiční a regenerační služby; činnosti , při kterých je porušována integrita kůže – tetováže, piercing, permanentní make-up ...)
  • ubytovací služby
  • ochrana před hlukem, vibracemi v mimopracovním prostředí
  • odpady
  • pohřebnictví

Plní úkoly dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy. Zpracovává stanoviska pro potřeby řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

Vydává vyjádření podle zákonů č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle §19 odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb.

Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních podmínek (hluk, voda apod. )

Odbor hygieny obecné a komunální úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu.