Provozní řády ubytovacích zařízení

Dnem 1.10. 2003 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 274/2003 Sb.

Dle § 21a jsou osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních povinny vypracovat provozní řád.

V provozním řádu stanoví podmínky činnosti ubytování, zásady osobní hygieny zaměstnanců, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Provozní řád a jeho změny předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v daném případě KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ke schválení, a to v termínu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1.4. 2004. Tyto povinnosti neplatí pro ubytovací služby v rodinných a bytových domech a pro individuální rekreaci.

Povinnosti vyplývající z § 21a jsou určeny pro provozovatele hostinské živnosti, poskytující zároveň i ubytování a pro provozovatele živnosti ubytovací služby.

Při každém doplnění či změně provozního řádu je provozovatel povinen hlásit tuto skutečnost na příslušnou Krajskou hygienickou stanici.

Provozní řád ubytovacího zařízení