Aktuality a odborné informace

Aktuality

12.6.2019 - Pitný režim a poskytování ochranných nápojů zaměstnancům v letním období

28.5.2019 - Informace o termínu uzávěrky přihlášek pro zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

26.4.2019 - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28. dubna

11.4.2019 - Zpráva o profesionálních onemocněních, hlášených v ČR v roce 2018

21.3.2019 - Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání ve Zlínském kraji v roce 2018 

25.2.2019 - Kontrolní činnost nad nakládáním s NCHLS v roce 2018

Zdravé pracoviště: Kampaň na období 2018–2019: Nebezpečné látky

Odborné informace

Kategorizace prací

Kategorizace prací je jedním z nástrojů, jak hodnotit vliv práce na zdraví. Jde o zákonem uloženou povinnost zařadit práce do jedné ze čtyř kategorií, a to podle stanovených pravidel (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon"). Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce (kategorie čtyři je nejvíce riziková). Kategorizace se týká všech prací vykonávaných na pracovištích zaměstnavatele.

Podle výsledku kategorizace jsou v zásadě možné 3 varianty a z nich vyplývající následující postupy:

  1. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 3 nebo 4 – (práce riziková) zaměstnavatel podá návrh na zařazení prací do kategorií orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice návrh akceptuje, pak vydá rozhodnutí o zařazení práce do příslušné kategorie 3 nebo 4.
  2. Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 2 - zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice oznámení akceptuje, pak o tom nevydává žádné rozhodnutí, ale tuto skutečnost vezme na vědomí. Krajská hygienická stanice však může rozhodnout, že práce zařazená do kategorie 2 je prací rizikovou - označení 2R - (§ 37 odst. 6 zákona) nebo o tom, že práci zařazuje do vyšší kategorie.
  3. Práce, které nejsou zařazeny do kategorie 2, 2R, 3 nebo 4 jsou automaticky zařazeny do kategorie 1 - návrh ani oznámení o zařazení práce do této kategorie zaměstnavatel (nebo osoba samostatně výdělečně činná) nepodává. Má však povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) provést hodnocení rizika a prokázat (v rámci vyhledávání a vyhodnocování rizik) při výkonu státního zdravotního dozoru, že tuto povinnost dle zmíněného zákona splnil. Stejně jako v případě kategorie 2 má však orgán ochrany veřejného zdraví pravomoc rozhodnout o zařazení práce do vyšší kategorie.

Vzor oznámení o zařazení práce do výsledné kategorie 2

Vzor žádosti na zařazení práce do výsledné kategorie 3 a 4

Poskytování pracovnělékařských služeb

PLS jsou zdravotní preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, poradentství v ochraně zdraví při práci, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Tyto služby zajišťuje zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 373/2011, o specifických zdravotních službách, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 79/2013 sb., v platném znění.

Příklad vzoru lékařského posudku a žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské služby po novelách

Nemoci z povolání

Odbor hygieny práce ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posouzení nemocí z povolání, a to na základě žádostí místně příslušného střediska nemocí z povolání, kterým je pro Zlínský  kraj MUDr. Libuše Adámková, se sídlem třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín, tel: 577645289.

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, vyskytujících se na pracovištích zaměstnavatelů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu  nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní intoxikace vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou rozděleny do kapitol a jednotlivých položek, podle příčin jejich vzniku a charakteru onemocnění, uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou Nařízení vlády ČR č. 290/1995 Sb., v platném znění.

Místní šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění probíhá na pracovišti zaměstnavatele, u kterého pracovník pracoval naposled, před zjištěním dané nemoci z povolání.

Nebezpečné chemické látky a směsi

Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 3, žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1, karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Vzhledem k tomu, že dle stejného § je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti, je uvedena, pro usnadnění tohoto postupu rámcová osnova pravidel, neboť tyto informace budou Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a územními pracovišti v Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Vsetíně při projednávání požadovány.

Odborný seminář - NCHLS, Pravidla

Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLS klasifikovanými jako vysoce toxické a akutně toxické kategorie 1 a 2, termíny pro rok 2019

Zásady poskytování první pomoci - NCHLS

Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám

Antidotum pro poskytnutí první pomoci při otravě kyanidy

Azbest

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1 uváděného § 41 mj. stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici.

Práce s azbestem