Odbor ekonomicko provozní

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností související s ekonomickou stránkou činnosti KHS ZK plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 •  Zpracovává roční rozpočet KHS ZK a sleduje jeho čerpání;
 •  Zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů;
 •  Zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků;
 •  Rozpracovává na podmínky KHS ZK předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti;
 •  Zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS ZK;
 • Zajišťuje provoz organizace v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek;
 •  Zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb;
 •  Zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky;
 •  Zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na ekonomicko provozním odboru;
 •  Zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku;
 •  Zajišťuje provoz KHS ZK v oblasti informačních technologií a telekomunikací;
 •  Kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS ZK;
 •  Vede evidenci objednávek a smluv;
 •  Plní úkoly na úseku finančního a mzdového účetnictví.