Odbor správní

Odbor správní je jedním ze tří úseků, které jsou zřízeny Organizačním řádem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Je přímo řízen ředitelem odboru.

Úsek správních činností zajišťuje kvalitní výkon zákonem svěřené státní správy, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným orgánem.

Je členěn na:

 • oddělení právní, kontrolní a personální
 • oddělení dokumentační

Ředitel odboru pro správní činnost

 • je přímo podřízen ředitelce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 • je přímým nadřízeným vedoucího oddělení právního, kontrolního a personálního, resp.vedoucího oddělení dokumentačního
 • organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci úseku správních činností
 • odpovídá za vedení a kontrolu výkonu státní správy v souladu s platnými zákony
 • odpovídá za zajišťování činností souvisejících se spisovou službou
 • zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy
 • vede správní sankční povahy a přezkumná jednání
 • zastupuje Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v řízení před soudy a jinými státními orgány

Oddělení právní, kontrolní a personální

 • v čele oddělení stojí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru
 • je nadřízeným zaměstnancům oddělení
 • řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení
 • připravuje koncepční a metodické materiály, včetně standardizace kontrolních postupů
 • podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů
 • vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů
 • odpovídá za aktualizaci právních předpisů včetně vnitřních předpisů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 • dohlíží nad dodržováním právních předpisů ze strany zaměstnanců při výkonu státní
 • správy formou státního zdravotního dozoru na úseku ochrany veřejného zdraví
 • na základě pověření ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiných právních předpisů, z nichž vyplývají sankční oprávnění krajské hygienické stanici
 • dále projednává přestupky podle zák.č.250/2016 Sb., a souvisejících předpisů
 • připravuje rozhodnutí vydaná v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 • provádí kontrolu dodržování zákonnosti u státního zdravotního dozoru a u vydávání veškerých písemností Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 • zaměstnancům Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně poskytuje právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace
 • provádí kontrolu úrovně správních řízení vedených odbornými pracovišti, platnosti použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení v konkrétních věcech, kontrolu dodržování lhůt, nabytí a vyznačení právní moci.
 • zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
 • provádí metodickou činnost v oblasti vzdělávání

Oddělení dokumentační

 • v čele oddělení stojí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru
 • je nadřízený zaměstnancům oddělení
 • řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení
 • připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětví pracovního práva a vzdělávání podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy
 • odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů, včetně koordinace a metodické činnosti na územních pracovištích Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně