Odbor hygieny práce

Provádíme

  • státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ve spojitosti s nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění v režimu zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění
  • preventivní dozor posuzováním projektových dokumentací k novým nebo rekonstruovaným stavbám, ke změně užívání stavebních objektů a účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy
  • dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb
  • dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen "NCHLS"), včetně zkoušek odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLS
  • ověřování pracovních podmínek na pracovišti jako podklad pro případné hlášení nemoci z povolání
  • dozor v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření a při práci s lasery
  • řešíme podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky
  • spolupracujeme s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
  • řešíme problematiku kategorizace prací
  • posuzujeme návrhy a oznámení na zařazení prací do kategorií podle míry zdravotního rizika a stanovujeme rizikové práce